Ars Necronomica

news
NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes
Necronomicon rozcestník

 

Ars Necronomica adsaf

Relevation AZATHOTH


Slepý démon Azathoth sedí na trůnu Chaosu toho. On jest tím kdož sytí se vším. A na věků konci on pozře Universa toho a nakonec sebe sama.

Asto Vivad jest zkažený ten kdož křídly a uzmul život, Jak bylo psáno, jeho ruka srazí člověka. Jest letargii, otupělostí, kdy on šíří nemoc a horečku, kdy on jest ten jehož zrak nese zkázu tomu na kom spočine … on jest tím co Smrt se nazývá. Ten ďábel jehož oči planou nezměrnou zkažeností, on ničí vše co nevzešlo rukou člověka v Yog Sothoth jménu tom.

Jest mnoho démonů a ďáblů jež slouží k určitým cílům značně specifickým. Práce náročná s nimi jest. Démoni pomstychtiví a v množství převelikém bývají říká se. Démoni ničení, bolesti a zloby jsouc příčinou rozmrzelosti a trápení. Dají proniknout žalu a melancholii. Nesouc zápach rozkladu a hanebností. Části jich jsou smíšené v tělech lidí a vlastnosti jejich mají přirozenost v pokolení člověčenstva.

Démoni dva volně přebývají , Ten Zlý a Azathoth. Azathoth potomkem byl Khrutasp ten synem byl Zaingau jehož krev vzešla z Virafsang který probuzen byl Druishan jehož esence přišla ze Prvotního Zlého.

Vzdorem odpadlíků Azathoth svázan byl, ze strachu že on podobu Strašnou svého otce v duši ukrývá on Strašné tělo otce nese. Ne napoprvé snažil se odložiti on okovy a pranýř z jeho trupu avšak čekati musí až Prvotní Zlý odstraní je. Pak síla Azathotha znásobí se pouta jeho rozlomí se ve dví a jeho trup nebudou nadále svazovati, prudkost Azathotha zůstane a on pozře všechny kdož ho svázali. Až čas ten nastane tehdy Azathoth ve zlotřilosti jménu vpadne do světa a páchati bude ne s číselně hříchů bolestných. Pozře třetinu člověčenstva i dobytku jeho i ovcí jeho i rostlin těch a na tváři matky země mnoho zpustošení dopustí se.

Až dvanácté milenium vstoupí do cyklu svého, skrze tvory Hucedar-Mah stane se Azathoth ještě mocnějším a Universa řád padne. Tehdy zrodí se Azacitra ten prvorozený Azathothův.

Když v potu a děsu pozvedl já oči své, uzřel jsem svět jež temný byl jako noc nejčernější. Země pokryta hady, škorpiony, ještěry a zhoubnými stvořeními němými byla. Druhy rozličné čtvernožců mezi plazi setrvali. Země ač nebyla větší než jehly bod byla prosta shonu či tvorů škodlivých. Konjunkce planet a hvězd byla viděti přicházet. Tehdy Měsíc a planety v čtyřech a pěti nacházeli se. Mnoho forem temných prokletím Azathotha trpělo trestem jež sdílelo s tvory jim cizími. Já voláním hříšným ohromen byl. Nakonec První Zlý ten přišel až do výhně a s temnotou a kouřem snoubil se.

Note: Tento text se může při letmém přečtení jevit jako nebetyčná pitomost a pro znalce mýtu naprosto nepoužitelný. To je ovšem jen klamné zdání. (letmé přečtení u mne nemohlo být neboť jsem to překládal takže jsem měl čas mimo vztekání že mi některé věty přijdou naprosto na hlavu padlé v mém překladu jsem i přemýšlel nad obsahem textu to je ta krása postižení neustálým myšlením). Praví se zde „Azathoth was the son of Khrutasp, son of Zainigau, son of Virafsang,...son of Druiaskan, son of the Evil One.“ Ano tohle je přece pitomost řeknete si ale není. To co je popsáno v tomto textu je finální destrukce Všehomíra a nový zrod v podobě Azacitry syna Azathotha. Jména která jsou v Ars Necronomica sepsána jsou jména dřívějších již do singularity zhroutivších se Univers. Nynější Universum nese jméno Azathoth vzniklo z umírajícího Khrutasp a po Azathothu se Universum stvoří z jeho prvorozeného syna Azacitry. A ano už mě jeblo úplně.

ForumKontakt
spodnilista