Liber Clavicula

news
NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes
Necronomicon rozcestník

 

Liber Clavicula adsaf

Yog Sothoth Neblod Zin


Book of Key cover

KNIHA KLÍČE TOHO VELKÉHO

Týkající se užití Klíče Velkého
a
Zinu labyrintů

Obsah

I. Vztahující se ke Klíči Velkému
II. Dveří týkající se
III. Ku stvoření Klíče
IV. Týkající se dveří a odemknutí jich
V. Ku Zinu vztahující
VI. Metody odchodu
VII. O tom co v Zinu objeveno bylo

I. Vztahující se ke Klíči Velkému

Dle AlHazreda ku vstupu do valutů Zinu jest potřebné na samém prahu spánku se nacházeti. Nicméně on také jest tvůrcem rytiny jež on zove Velký Klíč, jest pomůckou která cestě do Zinu vypomáhá a dveře Stříbrným tím odemkne. Naneštěstí však nedal on žádného vodítka pokud se týče užívání rytiny, jako nám téže zamlčel informací o povaze portálu jež otevřen má Klíčem stříbrným být, nebo zda to naši pouť uspíší. Dostati se na samý práh spánku jest velice pomalé a může trvat pře mnoho nocí než úspěch dostaví se. Zda to je bezpečné? Nes číselně mužů v agonii a křiku zemřelo ve spánku když snové příšernosti ze Zinu žvýkaly maso z těl jejich. Zůstávají vzpomínky na Zin v mysli naší? Pro udržení rozumu zdravého mysl naše zapečetí většinu vzpomínek ku ochraně sebe samé.

Jest prokázáno, že postup zde uvedený jest funkční, pakliže užíván je způsobem náležitým. Pakliže není nedosáhnete podzemí Zinu. Pokud falešnou důvěrou vy své činy zahalíte, jest jisté že cesta bude končiti zkázou vaší a smrtí ohavnou.

Za prvé upřeme pohled na Velký klíč a měli bychom poznati že Arab jej stvořil tak aby byl nápomocen a mága chránil. Povšimněte si, že na vrcholku Klíče toho jest Starších znamení, v jehož přirozenosti jest zadržeti zlé tvory a strach neboť strach jest největší v příšerných chodbách Zinu kde v temnotě oni čekají a dumají o časech minulých kdy chaos Tvorů Starých měl moc největší. Oni vzhlíželi k Nu'ak-Batur, k temnému pánu jejich a vzpomenuli předpotopní časy, stejně tak pamatují Znamení starších, velké to znamení jež chrání ty kdož pečetí sklepení Zinu. Příšernosti když přijdou k vám ukažte Znamení Starších a oni vzpomenou a kroky své pryč obrátí.

Nyní zraky své upřete na tělo klíče – čtyři to elementy, symboly manifestace. Cestování skrze Zin započíná na prahu mezi probuzením a snovým světem. Vy jste pátým prvkem který má nést representaci elementů ostatních. Vy udržovati rovnováhu musíte, pakliže tak neučiníte vystavujete se ohrožení mysli vaší.

Nakonec spodní část klíče, jež byla kuta Arabem tak aby pasovala do dveří o kterých mluvil.

II. Dveří týkající se

AlHazred mluví o Dveřích jež otevřeny mají Klíčem být. Ku pochopení Dveří musíme porozuměti povaze sklepení Zinu. Zin nachází se ve zemi Snové, pod starověkým, Bezejmenným městem obývaným obry hrůzostrašnými, jež též pamatují časy Starých tvorů, ale Znamení Starších neodvrátí jich zpět. Brána jest, ležící ve městě které vede do Zinu, navždy neprodyšně zapečetěná ačkoliv známo není kým. Proto vstoupiti do Zinu skrze Zemi snovou možno není, i kdyby však ano, bylo by nebezpečné převelice tak konati, neboť bestie obývajíc Bezejmenné město soucitu nemají. Jest tedy jiný způsob jak do sklepení Zinu vstoupiti a vskutku Arabem nalezený byl.

Dveře jsou alternativní cestou do Říše snů, druhé cesta jest sedm set kroků k bráně hlubšího spánku. Množství dveří kterými procházeti budete není pevné, vy držeti se budete cesty do temnoty Zinu již Zin tvoří sám. Tato cesta může obsahovati dvě až osm dveří. Je nutno objasniti co bylo zjištěno o Dveřích, ta mohou mága dopraviti kamkoli vek on bude cítit tužbu ve Snové říši jíti, avšak nutno je být ozbrojen Klíčem správným.

III. Ku Klíče stvoření

Psáno bylo že Velký Klíč, napomůže cestě do Zinu sklepení, pakliže portál Stříbrným jest odemčen. To jest vodítkem posledním ku klíče tvorbě. Aby jste schopni byli Zinu dosáhnout, musíte Klíč Velký v barvě stříbrné vyrobiti. Pakliže Klíč v jiné barvě vytvořen by byl, pak výsledky jiné očekávati musíte, kdo by mohl zapomenout osudu strašného toho kdož klíč zlatý užil. Položiti si ale musíte otázku, jak vytvořiti Velký Stříbrný Klíč, či jinak zvaný Klíč k Zinu?

Prve nutno prohlédnout si Klíče složení. Klíč složený jest ze stříbra, kovu toho jež Luně náleží. On v temnotě Zinu zářit by měl. Zář jeho vaší ochranou bude neboť Zrůdy se bojí světla tak jako se bojí Znamení Starších. Nyní jednati budeme o stvoření Klíče k Zinu. Mág ležeti v pohodlném místě a oděn do šatu jemu pohodlném bude. Nechť kadidlo vhodné vzplane. V leže uvolňovati se musí, až tělo zdáti se těžkým bude a mysl vyjasní se. Uzří temnotu. V temnotě té on tvarovati počne Velký Klíč dle vyobrazení jež v paměti nese. Pak uzří on paprsky Měsíce jak dotýkají se Klíče a postupně do stříbra barví ho. Klíč nyní vytvořený jest a připravený ku otevření Dveří Zinu toho prastarého.

IV. Týkající se dveří a odemknutí jich

Jakmile Klíč Velký vyroben jest, započít práci na Dveřích sluší se. Dveří struktura dodržena by měla být pouze na proporcích jež muži skrze projíti dovolí . Klíč umístěn do dveří bude dokud ony otvírati se nezapočnou. Až stane se tak do dveří vstupte. Vy projdete skrz a na další dveře jistojistě narazíte, jak tyčí se před vámi. Nuže Klíče užijte tak jako jste užili u dveří prvních a skrz portál projděte. Nadále postupovati budete stejně jako tomu bylo v případech těch minulých.

V. Ku Zinu vztahující

V Zinu vy klíč, budete nýsti, aby před zrůdnostmi, přebývajícími v kobkách ochránil září svou a cestu rozjasnil. Zrůdnosti vždy blízko budou, ve stínu obrovských síní Zinu ukryty, těsně plaziti se následujíc vašich kroků. Dokud neopustíte katakomb nikdy neuniknete zrakům jejich. Zin jest labyrintem ohromným, pln hrůz a zázraků. Přemnoho věcí lze v zničených sklepeních Zinu nalézti. Jak Arab napsal „Vůle dřímající Zin stvořila“. Jest možno interpretovat tak, že cokolivek pohledáte v Zinu, to naleznete pokud vůle vaše, najít toho jest dostatečně velká. Při vstupu do Velké haly vy v centru uspořádání Zinu nacházeti se budete, odtud rozprostírá se do všech větrů až do míst kde s nekonečnem setkává se. Tehdy budete schopni zkoumat Zin a kráčet tam kam nutnost pociťujete. Pakliže něčeho určitého vypátrati se snažíte pak vás kroky povedou až do nejtmavějších oblastí Zinu. Tam leží podivuhodné a krásné věci, Fontána v prašných to rozvalinách, mnoho knih starobylých a dávno zapomenutých a brány do míst kteráž jsou tak hrozná či překrásná, že o nich nelze přemýšlet či jich spatřit. Jestliže strach vás zastihne v kobkách Zinu, jest nejmoudřejší radou, opustiti kvapem prostory Zinu jak jen to nejrychleji možné bude, než sami sebe na životě ohrozíte. Nebezpečí a nástrahy Zinu nelze popsat ani tisícem slov.

VI. Metody odchodu

Ku odchodu ze Zinu jest nutné zavřít bránu, nutno je řídit se instrukcemi zde psanými. V polo snícím stavu je bran Zinu otevřeno nespočet, skrze ony brány mohou věci úděsné a hrozivé přijít. Měly byste klíč uchopiti naposledy a nechat barvu klíče zářit a žhnout stále více, nechť síla její sílí od nijaké do ohromné jež barvu jedinou bude míti. Tehdy když barva pozvolna pohasne, vy volní budete k návratu do sféry vaší jež vám je přirozenou k žití. Pokud pocítíte že některý ze Zinu obyvatel, možná prošel skrze Bránu Spánku, pak nezaváhejte ani minuty jedné a vypuďte ji silou svou kterou vládnete.

VII.O tom co v Zinu objeveno bylo

V kapitole poslední, sdělíme si co objeveno bylo a jaké věci na objevení vyčkávají. Jak uvedeno v kapitole páté je. Vy pouze vůli potřebujete k tomu aby jste našly a objevily věci v Zinu. Ale co toužíte nalézt? Nehmotné kvality jako znalosti a síla hledejte, věcí podobných zlatu či stříbru zde nikdy nenajdete. Jak nalézt těchto věcí? Kráčeti sem a tam budete pod majestátní klentbou Zinu a hledat co objevit přejete si. Nakonec naleznete toho pokud zrůdnosti Zinu neučiní tak před vámi. Až naleznete toho co hledáte nepodléhejte překvapení, ale pohlédněte na místo jež jste našli. Zatím co hledal jsem Moc, přišel jsem do místnosti zřícené kde trůn věky dlel. Obrovská socha krále prastaře ležela v síně středu. Prakticky cokolivěk mohlo způsobit to, že hlava její oddělena byla od zbytku sochy a chladný zrak směřoval ke zdi. To bylo zjevení jež jsem spojené měl s mou vůlí po Moci. Hledal jsem znalosti Vesmíru při jiné příležitosti, tehdy jsem se plazil v těsných bludištích. Převelice brzo uvědomil jsem si že jsem ztracen. Uvědomění že jsme zabloudil mne dovolilo najít cestu ven, jež k dlouhému tunelu směřovala. Na každé to straně tunelu šklebily se tmavé otvory, vrata do dalších světů. To byla Velká hala Zinu, místo do něhož nyní mohu vůlí vstoupit. Každá z bran černých odhalí vizi mágovi, jež může být čarokrásná, či hrůzná. Tak vy procházeti budete sklepeními Zinu hledajíc co vy budete chtít, ale musíte pamatovat, cesta je to nebezpečná, vždy mějte Klíč Velký při sobě, aby obrátit ho ruce vaše proti blížícím Zrůdnostem Zinu mohly.

Yogg-Sothothe Neblod Zin
Frater Kaymog Azrhm

Přeložil do gramaticky otřesné, nepochopitelné a nečitelné češtiny (tj úplně na hovno) Jan Koubič Invictus IMP Zkurvený hlavnožec G! Kouba

 

Great Key of Zin¨

Great Key

ForumKontakt
spodnilista