Vnější bohové

news
NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazy
Necronomicon rozcestník

 

Vnější bohové adsaf

Verse seriozní avšak blbě čtivá

Noyena

Vnější Bohové vládnou Universu. Všechny rasy a nizší božstva je uctívají. S vyjímkou Nyarlathotepa mají tyto entity jen pramálo co dělat s lidskostí. Lidé kteří se pletou do těchto entit za to většinou zaplatí, šílenstvím nebo smrtí. Vnější Bohové jsou zobrazováni jako Pravý Bohové a zdá se že ztělesňují některé kosmické principy. Z těch kteří jsou známí jen málo nějak ovlivnilo lidské události. Když něco dějí tak se často snaží prorazit skrze kosmické zdi či rozměry aby mohly započít novou úru destrukce. Je tam mnoho nižších mocných nebo známých Vnějších Bohů známých souhrně pod pojmem Nižší Vnější Bohové. To jsou ti co tančí bezmyšlenkově koklem Azathotha v jeho démonském sultánském dvboře. Azathoth a Ubbo Sathla patří mezi Vnější Bohy.

Azathoth

Ve středu všehomíra toho dlí v zástupu Bohové vnější. Kde oni tančí bezmyšlenkovitě po nekonečno věků. Prosti myšlenek známých lidstvu, a forem pozemských. Oni nejvyššími a svrchovanými pány všehomíra jsou. Rouhají se neznaje dobroty, šourajíc se v Azathothově dvoře. Ti nejvyšší vnější prázdnoty rozličných tvarů majíc třináctero jich hlavní v samém středu dvora toho. Noyena, Azathoth, Yog Sothoth, Ghroth, Nyog' Sothep, Yidhra, Tulzscha, Ubbo Sathla, Nyarlathotep, Hydra, Shub Niggurath, Daoloth, jména ohavností jejich jsou.

verse neseriozní

Ty nejgrotesknější hroudy lítající vnější prázdnotou, které rozumu moc nepobraly neb zešíleli z randálu a monotoního tlukotu bubnů. Tedy aspoň tak se mi to jeví. Jinak jsou to ty nejmocnější entity na které neplatí žádné lidské zákony protože neobývají ani tento vesmír.

 

O smrti a zrození

Před časem časů. Před světem tím v kterém vše se zrodilo. Existoval Khrutasp. Khrutasp byl vším a vše bylo Khrutasp, veškeré jsoucno i nejsoucno bylo Khrutasp a Khrutasp byl veškerým. Z něho stvořeny byly jiné síly. A jiné Zonei než ty jež zná Azathoth. Dokonce i života i smrti bylo jiné a přitom tak stejné. I Prastaří byli Prastarými ale jinými než těmi z Cyklu  Azathothova.

Z Khrutasp vzniklo vše, bolest tisíce světů i radost milionů duší. Byli ctěni ti kdož budou navěky zapomenuti v kličkách času a prostoru a byli nenáviděni ti kterých si nikdo nepamatuje. Byly knihy které již nejsou jako nebudou knihy až Azathotha nebude. Khrutasp byl otcem i synem v počátku svého zrodu. Jako i Azathoth jím jest. Zaingau byl otcem Khrutasp a Khrutasp byl otcem Azathotha. I v Zaingau bylo jiného a zároveň stejného jako v Khrutasp.

Khrutasp byl Bohem jako je Azazhoth a byl jím Zaingau. Dal život prostoru a dal život Azathothovi jako dal smrt otci svému. Mnoho věků plynulo a Zonei přemnoho vzniklo a pomalu putovalo skrze prostor. Velké Zonei se vstřebávaly do sebe a Nejčernější Nicota žrala Khrutasp zevnitř. Nicota byla silnější než Khrutasp a Khrutasp to věděl. Nicota jest matkou Azathotha. Nicota jediná je neměnná. Bez Nicoty by nebylo pohybu bez Nicoty by nebylo Khrutasp ani Azathotha. Nicota silnější než nejsylnější Zonei.

Dalších mnoho věků plynulo a Khrutasp začal chřadnout a jeho rozmach počal se krátit. To byl začátek konce Khrutasp. Nicota začala převládat. Až nebylo skoro Khrutasp a Nicota byla velká jako Khrutasp dříve. Pak začal se rodit Azathoth syn jeho a její. Byl plný moudrosti cyklu v kterém se stvořil, protože minulost přítomnost byla v něm. Jeho otec zemřel a přeměnil se v Azathotha syna dokonalého tvaru. Azathoth zářil jako nejjasnější hvězda. Jasnější než nekonečno, protože nekonečnem zářil. Obsahoval veškerenstvo otce svého.

Bitva dlouhá zuřila nekonečno věků mezi Azathothem a Prvotní Nicotou. Dlouhá bitva mimo čas a prostor udála se mezi Synem a Matkou. Až nakonec Azathoth převládl. Vymrštil všechnu sílu jež měl a Třesk ohromný se udál, vymrštil veškerenstvo proti své utačovatelce Nicotě. Azathoth zvítězil a Pouta Nicoty zpřetrhal a jako tomu bylo před nekonečnem Cyklů předním a jako tomu bude i nekonečno cyklů po něm. Azathoth ztratil svého tvaru dokonalého a rozum a moudrosti a nový Cyklus započal. A začaly se rodit nové Zonei, a nové sféry a nového života začalo se rodit. A Azathoth šílený král ve středu Universa se bezmyšlenkovitě rouhá a čeká dne a hodiny skonu svého. Kdy jeho Matka zahubí jej a oplodní a nový šílený Král ve středu Nicoty a poté Universa zrodí se.

O slyš ty kdož čteš že Azathoth jest tím kdo vše stvořil a Nicota je tím co jedinné je neměnné, Co setrvá tu až tebe i Azathotha nebude. Dále věz že tu budeš ve formách rozličných a světech cizích vždy ale jediné co tvaru ni podoby neztrácí je Nicota, matka všeho. Věř také že koloběh je nekonečný nemá konce nemá začátku a tak bylo je a bude na věky věkův.

 

Noyena

K Nicotě

Noyena

Noyena svou vulvou pohlcuje zpět Galaxie a Vesmíry do nekonečného lůna

Nicota nemá jméno, nicota nemá ani tvar. Nicota není ničím a zároveň je vším. Nicota je matkou Azathotha. Mnozí učenci snažili se rozplést mystéria Azathotha. Tradovaly se zapovězená tabu jichž ani špitnou nemohli ti jež mu sloužili. Říkalo se a tradovalo z generace na genraci mocných mágů Skoro osvícených že Azathoth není tím nejmocnějším. Za toto tvrzení byli uvrženi v nelibost i požírači a hnusy plazícími se v červivých zdech zapovězených sutí. Rouhání v rouhání bylo jen vyřknout slovo popírající Azathothovu svrchovanost a krutýmy tresty byli stiženi ti kdož dovolili si pochybovat.

Moudrý mezi moudrými byl mág jež Azathothovi zasvětil život. Hledal a hledal vlákna jež spojí vše v jeden celek. Nemohl stále najít esenci jeho. Tvořim mnohé okultní vzorce, a rýsoval bizarní grafy. Skrze moc matematiky hledal podstatu Azathotha. Hledal dlouho a byl stěžen trestem převelkým. Noh mu bylo uzmuto i když jich stále měl, rukou i jazyka.

Tento mág se nenechal srazit na kolena silou Všehomíra. Za pomoci vsyspělé technologie získal hlas a trůn jež mohl sám jezdit. A nakonec našel Nicotu. I prohlásil svým věrným hlasem kovovým který nebyl lidský. Našel jsem sílu jež je silnější než Azathoth našel jsem sílu jež je silnější než svit zplozených hvězd, jeto Nicota to co jsem našel. Druhá část Universa. Božího principu. Je to Nicota požírající sama sebe a vyvrhující to co padlo v zapomění. Nicota jíž ani Yog Sothoth neunikne a již ani Yog Sothoth neprohlédne. Ona požírá vše rupa i anrupa požírá samotné Zonei jež se pod její vahou nesnesitelně bortí. Já jsem našel Nicotu a trestem mi bylo že jsem ztratil těla svého jen očí a duše mi zůstalo. Byl jsem sražen hněvem Vnějších Bohů, kteří nechtějí aby člověk poznal ohavné pravdy, pravdy že vše co existuje i neexistuje co bylo i nebylo i bohové Všehomírun do Nicoty se obrátí.

Ejn Sof

reference: Ten kdo prorážel skrze celý svět do Propasti nepopsatelného Požírače. Protože on je UMR AT TAWIL nejstarobylejší kterého písaři vylíčili jako Toho Života dlouhého.

H.P. Lovecraft Trought gate of the Silver Key

Azathoth

Nejvyšší a největší ten poznaný dlící na svém dvoře, trůnu pásy galaxii oděném. Azathoth bublá slepě a rouhavě ve Universa středu toho. Obklopen hnusy bezmyšlenkovitými a beztvarými, jež se plahočí loudavě kolem celé věky. Za zvuků mlčících píšťal a monotoního bubnování bubnů skrytých oni tančí. Azathoth nuklearních chaos jest zván též Sultánem demonským. Pra mlhovinový mrak on jest kde nekonečno bouří jaderných zuří.

On slepým a šíleným, avšak silou nezměrnou vládne. Zjevuje se obvykle ve formě měnící se hvízdající a kroutící se masy té. Přítomnost Slepého jednoho jest nebezpečná přemnoho. Přirozeností jeho jest nekontrolovaně zhroutiti se a rozšířit do prostoru co největšího jež lačně pohltiti chce. Růst jeho enormní je on schopen v chvíli objem svůj zvětšit o tisíce stop. Ohavnost Azathothova činění pamatuje i naše soustava planetární. Když on manifestoval se v soustavě té Zemské zničil planetu Thyoph jež ležela mezi sférami MASTABARRU (Marsu) a UMUNPADDU (Jupitera). Pro tak ničivou povahu jest vyvarování se kontaktu s touto bytostí nanejvýš rozumné. Podobu svou hmotnou ztratil za časů kdy časoprostoru ještě nebylo a z něho kosmos povstal. A z něho i kosmos znovu zhroutí se do chaosu nezměrného. Tak jest psáno. Azathoth ztratil svého rozumu a celistvého těla v kosmické bitvě s největší z největších hrůz Noyenou.

Tak jako Azathoth vládne dnes, jako on přebývá ve dvojchlopňovém tvaru, tak i jeho jméno podmaní si všeho, i inkubů kteří obtěžují Tondy sluhy Y glognac. Jen málo může vzdorovat jménu Azathothově, a dokonce ti co ženou nejčernější nocí z Yuggothu nemohou bojovat proti síle jména ::::::::::: jeho druhého jména. Ty kdož jsi moudrý spoj slov Matky a Otce a jména jeho dostaneš.

Azathoth

Azathoth ze svého nekonečného těla vytahuje další a další Galaxie a tvoří tak Univers.

On jest Ein Sof Or. Budiž světlo

Note: Azathoth se dá považovat za moment kdy vznikl časoprostor Velký třesk. Pokud srovnáme Azathotha s jaderným štěpením dostaneme velice zajímavé shody. Jaderné štěpení je enormní expanze. Řetězová reakce která proběhne v okamžiku a když dojde k překročení meze udělá to BOOOM. Azathoth může být stejně tak spojovaný s termonuklearní reakcí probíhající v hvězdách. Myslím že je tu analogie naprosto zjevná. Ač někteří vysvětlují pojem nuklear jako chybně interpretovaný... nuklear znamená samozřejmě i jádro a Azathoth je ve středu v jádru Universa. Tuto skutečnost beru na zřetel, ale spojení Azathotha s termojadernou reakcí se oprostit nedokáži. Azathoth jakožto sluneční entita je tedy logickým vyústěním naší malé úvahy. Keneth Grant ve své korespondenci Prastarých ku Sefirotu připisuje Azathotha sféře Tiphareth a Slunci. My s tímto nesouhlasíme, řadíme Azathotha k před sefirotickému Ejn Sof Or nebo Biblickému Fiat Lux. Momentu kdy vznikl časoprostor.

Reference: Otřesné konečné nebezpečí, jež nepřístojně blábolí vně spořádaného vesmíru tam, kam žádné sny nedosahují: ta poslední beztvará zhouba nejnižšího zmatku, jež se rouhá a blábolí ve středu celého nekonečna - bezhraničný démonský sultán Azathoth, jehož jméno se žádné rty neodváží vyslovit nahlas a jenž hladově hryže v nepředstavitelných neosvětlených komnatách za hranicí času uprostřed dušeného, k šílenství dohánějícího bušení mrzkých bubnů a tenkého jednotvárného kňourání prokletých fléten; odporného bubnování a pískání, při němž pomalu, nemotorně a nesmyslně tančí obrovití Nejzazší bohové, slepí, němí, temní, nemyslící. Ti Druzí bohové, jejichž duší a poslem je hemživý chaos Nyarlathotep.

Yog Sothoth

V našem rozměru je transkomsmická entita známa jako Yog Sothoth. Zjevuje se jako změť barevných sfér. Tyto sféry jsou stále v pohybu a přetvářejí se posunují vtékají jedna do druhé aby se znovu oddělily, Sféry se nespojují k sobě a mohou obsáhnout neskutečně velkou oblast. Tato entita je značně nebezpečná a kontakt s ní se nedoporučuje. Dlouhotrvající kontakt s Yog Sothoth se stal škodlivým pro lokální kontinuitu. Yog Sothoth je jedním z tajemných Vnějších jehož kontakt s lidstvem byl vždy minimální. Není známo zda Yog Sothoth zastupuje Prastaré. Bohužel to málo informací a dat co jsme nasbírali je dost na to abychom kontakt s jakýmkoli Prastarým považovali za více než nevhodný.

Yog Sothoth obývá v první řadě v intersticiálních oblastech mezi rozměry a sférami. Zjevující se současně ve všech časech a prostorech. S Yog Sothoth se lze setkal kdekoli v tomto Vésmíru. Dokonce i ve starověkých textech je Yog Sothoth Odemikač stezek a správce cizí moudrosti. V tomto se shodují všichni učenci. Většina mágů se ještě dnes běžně obrací na Yog Sothoth jako klíč a prostředníka pro průzkum a bádání na jinak nepřístupných místech a rozměrech. Naše znalost Yog Sothoth a ostatních je nyní tak minimální že jaké koliv pokusy o soudy by byly jen desinformací

Týkající se Yog-Sothoth

Předtím než se pokusíte poznat zapomenuté tajemství Kadathu, měli byste projít kolem Yog-Sothoth.

V nejchladnějším místě vesmíru

jsou v kosmickém krystalu uvězněny

strašlivé bytosti Ogdru Jahad,

Sedm bohů chaosu,

a čekají na chvíli, kdy opět

ovládnou zemi a spálí nebe.

DES VERMIS MYSTERIIS, str. 87

Předtím než se pokusíte poznat zapomenuté tajemství Kadathu, měli byste projít kolem Yog-Sothoth. On je pánem Prastarých, ne však ve všech zemích a jen žřídka s zjevuje na obloze. On, Ó člověče, se bude snažit ukázat ti podstatu a bude bojovat za to, aby ti vyjevil svoji proradnou přirozenost. On je prahem pro ně a pro jejich vyšší plány.

Jakmile Jej spatříš, příšerná a neznámá hrůza Tě zachvátí. On představuje jen jednu z jeho mnoha odlišných forem. Protože on sám je tou formou. Jeho forma je bez důsledku. On počítá duše a s tím budeš muset bojovat. Je schopen Ti dát vítězství a slávu, ale nebude to v žádném případě pro tvoji vlastní poctu. Vskutku, on způsobí, že tě ostatní budou kvůli tvým vítězstvím nenávidět, od té doby co způsobí, že jsi přisluhovačů. Vzdávej své díky Yog-Sothoth. Je posledním svého druhu a může Ti ukázat cestu ke Kadathu.

Spojující včerejšek, dnešek i zítřek.Nepociťuje žádnou lítost k lidstvu, stejně jako lidstvo nedokáže způsobit to,aby se tak stalo. On zničí každého tvora který trpí, ale to je jeho údělem. Lidé bojují za to, co je čisté a čistotu mohou najít právě v Něm a získají tím to samé. Porozuměj těmto slovům, ó člověče, úpěnlivě Tě o to žádám. Jiní mohou najít tuto knihu Tajemství a Vědění a způsobí tak, že bude odhaleno to, co by mělo být utajené. Kdo by měl znát toto tajemství k tomu, aby jej užil ke správným účelům?

O Třinácti Globech, které představují tělo Yog-Sothoth

On, Brána, je složen z třinácti duchů. Ale tvrdit toto jako konečnou pravdu je špatné, neboť tyto Globy neexistují jen v této podobě. V prohřešcích člověka existují, od té doby, co je Yog-Sothoth ve své božské proradnosti stvořil. A zrůdy co nepoznaly vítězství skončí tím samým způsobem.

Veliká nebezpečí v sobě tyto Globy ukrývají, protože se mohou objevovat v mnoha podobách, ale naslouchej! Oni Tě dokáží zničit jako větvičky v ohni, když se s Tebou setkají. Po tom, co se naučily ovládat svého pána, tam ve středu chaosu. Mohou Ti sloužit jako nečinní duchové, ale navždy se budou těšit z puchu vydávajícího Tvá duše, od té doby, kdy ovládnou Tvůj život. Oni jsou jako neplodná skořápka, připravená o vědomý život, ale neustále žijí. Oni dokáží přestát svoji sílu, ale ta síla sama o sobě jest utrpením, neustále je sžírající. Yog-Sothoth jich nemůže dosáhnout, oni existují jen pro několik málo vyvolených, ne pro všechny, užívej je proto s varováním, neboť jejich síla a moc způsobují temnotu.

Temné touhy jim dodávají sílu, nejsou však obklopeny jejich šílenstvím. Život je nemůže pohltit, pouze jejich pochlebování, od té doby, mé Děti, jste vy skuteční a oni ne(odkaz na fyzickou existenci).Toto je poslední varování před těmi hrozivými, proklínali jste globy Yog-Sothoth, ale ony jsou nicota a nekonečno.

O UMR AT TAWIL

A zatímco jsou zde ti kdož se snaží hledat záblesky za oponou a přijmout jeho vedení. Bylo by mnohem rozumnější vyhnout se osobnímu styku s ním. Jak psáno jest v Knize Thothově jaká cena se skrývá za jediný letmý pohled. Nemohou projít zpět ti kdo už jednou prošly skrze nezměrnosti, prolínajíc naším světem jako Tvary z temnoty která je uchopí a sváže. Věc kteráž kolébá se nocí Zlo jež vzdoruje Znamením starších. Jak se traduje, stádo které stráží tajné vchody každého hrobu a vzkvétá v jejich osazenstvu, je menším zlem než Temnota střežící Bránu. Ten kdo prorážel skrze celý svět do Propasti nepopsatelného Požírače. Protože on je UMR AT TAWIL nejstarobylejší kterého písaři vylíčili jako Toho Života dlouhého.

Liber Henoch

Kapitola XVIII

A pak pohlédl do schrány všech větrů. Postřehnuvší že ony přispívaly zdobenosti celého stvoření, a podíleli se na založení země.

I jsem pohlédl na kámen který podpírá rohy země

A také jsem spatři čtyř větrů, které odolávají zemi, a nebeské klenbě.

I já uzřel větry obývající vysoko v oblacích

Vyvstanouvší uprostřed nebe a země a podpěrné pilíře nebe.

Já viděl větry točit oblohou. které způsobuje slunce a všechny hvězdy v soustavě, a po celé zemi jsem viděl větry jež nesou mraky.

viděl jsem stezku andělů

Zaznamenal jsem konce země, nebeské klenby a Nebes nad ní. pak jsem kráčel k jihu. Kde hořly oba dnem i nocí šest hor se tvarovalo do úžasných kamenů, tři směrem k východu, a tři směrem k jihu.

Ty jež byly směre na jih byly z pestrobarevného kamene. z nichž jeden byl z margarite. a další z antimonu. Ty směrem k jihu byly z kamene černého. Prostřední jež nebes se dotýkal jako trůn Boží. Trůn byl z alabastru, na vrcholu byl safírový. Uzřel jsem též planoucí oheń visící nad horami. A tam jsem spatřil místo na druhé straně rozšířeného území, kde vodstva se sbíhala.

Podobně jsem spatřil pozemská zřídla, hluboko v ohnivých sloupech Nebe

A v Nebeských sloupech jsem uzřel ohně, jež nesčíselně sestupovali, avšak nikdy do výše nikdy do hloubi. A já jsem spatřil v oné rozsedlině místo, které nemělo nad sebou nebeskou klenbu a pod sebou zemský podklad, uzřel jsem tam sedm hvězd jako veliké hořící hory a anděl pravil: 'Toto jest místo, kde končí nebe i země, hvězdy, které rachotí nad ohněm, přestoupily před svým východem rozkaz boží, neboť nevyšly v určitém čase...

Kapitola XIX

Pak Uriel pravil: zde jsou andělé, kteří žili spolu s ženami a ustaveni vůdci.

A počestní na vvzhled člověka znesvětili. a ti se počali mílit. Tak obětovali ďáblům jako by obětovali bohům. Pro jejich velké činy budou souzeni. S těmi kteří musí být souzeni, dokud nebudou stráveni, a jejich ženy budou souzeny též, neboť to ony svedly anděle nebes z pravé cesty, tak aby je mohli pozdravit.

A Enochu viděl jsem konec všech věcí. Které žádná lidská bytost nemůže vidět tak jak jsem je viděl já¨

Kapitola XX

Toto jsou jména andělů jež sledují

Uriel jeden ze svatých andělů. kdo předsedá Hlomozu a Teroru.

Raphael který předsedá duším lidí

Raguel ten kdo na světě trestá a září

Michael kdož předsedá lidské ctnosti a řídí národy

Sarakiel Mající na starost duchy dětí a mužů jež hřešili

Gabriel ten kdo velí Ikisat (hadům) nad Rájem a Cherubi

Kapitola XXI

Pak jsem se dostal k místu kde ničeho dokončeného nebylo.

A tam nešlo spatřit ani děsivé propracovanosti vysokého Nene. Ani pevné země pod nohama, ale pustého připravovaného místa a hrozivého.

Tam jsem též spatřil Sedm hvěz svázaných k sobě, jako velké hory, a jako planoucí oheň. Zvolal jsečm, Za jaký čin jsou svázány? A proč nemohou odejít z tohoto místa? Pak Uriel pravil, jeden ze svatých andělů jež mne vedl. Enochu: Pročež se ptáš? pročež potřebuješ důvodu? proč úzkostlivě lpíš na otázkách? Toto jsou hvězdy jež zhřešili proti přikázání nejvyššího Boha. A jsou zde uvězněné, dokud nekonečno dní jejich zločinu neuplyne.

Odtamtud jsem později prošel k dalšímu děsivému místu

Tam jsem spatřil velkého planoucího a třpitivého ohně uprostřed rozděleného. Sloupce ohně spolu zápasily ke konci hlubiny, a ještě hlubšího bylo jejich sestupu. Ale žádná měření nemohla její hloubku odhalit. Ani já nemohl odhalit jejího původu. Pak jsme zvolal. Jak hrozné je toto místo, a jak obtížné je ho prohlédnout. Uriel jeden ze svatých andělů jež mne doprobázel odvětil: Enochu pročpak jsi znepokojen a ohroment z tohoto strašného místa, vyvolává v tobě utrpení? Toto řekl, To jest vězení andělů a zde vězněni budou na věčnost.

Ghorth

Vnější Bůh jakási Hvězda Nemesis. Velikostí planety. Hvězdná entita stvořena z plynu, popela a tekutého železa. Zjevuje se jako obrovská rezivá planeta s povrchem rozštěpeným s poškozením a trhlinami. Ghroth občas vytvoří ohromné oči z jeho moří jež se ukrývají pod krustou. Jeho nepřítomnost v Azathothově bezsmyslém dvoru je hlavně kvůli věčné povinnosti kterou musí vykonávat. Ghorth je zvěstovatel písní které pouze nelítostné hvězdy a Starší slyšeti mohou. Hvězdy jsou nuceny být správně a Starší na světech jež Ghroth prošel se probudí.

Ghroth

Nemessis

Ghroth je poslem zkázy a ničitelem světů. Jak se Vnější bůh přiblíží, tak světa vulkány se probudí ze spánku, zemětřesení zavládne na souši jako i hrozivé bouře a příliv moří stane se jiným. Příchod Ghrotha mnoho znamení prorokuje jako i pohromu pro celou sluneční soustavu. Vnější Bůh počne táhnout planety do nových oběžných drah a tmaví dosud spící bohové se probudí skrze hudbu z jeho sféry. Je zde mnoho spekulací že objevení Ghrotha zapříčinilo zkázu Shaggai.

Ghroth

Bylo to rudé jako rez. Jednotvárné až na baňaté výčnělky které monotonost narušovaly. Ale samozřejmě to nebyly kopce, z této vzdálenosti by je vidět nebylo možno. Musely být nezměrné. Zdálo se že jako bouře to hovoří a hrozbou nezměrnou bylo. Pak se to pohnulo. A však povrch planety se takto nepohybuje. Nepraskne nesvine se jako toto. Neoloupá se tisíce kilometrů tak že můžete vidět co se ukrývá pod povrchem, to bledé co se leskne.

 

Nyog' Sothep

Magnum Innominadum slouží a uctívají Gugové, ti Tmaví. Pokud jsou splněny podmínky může se protlačit do hmotného světa. Toto výrony spiritualní mlhy se podobají mlze stejného jména jež se tvoří kouzlem a předchází jí mrazivý vítr. Živoucí bytosti zaplaveny Bezejmennou mlhou ztratí veškeré smysly krom hmatu.

Yidhra

Yidhra má mnoho forem, je se vším telepaticky spojena a tvoří vesmírný celek. Jako ostatní Vnější bohové má i ona mnoho vtělení včetně supí Y hath. Xothra kdo spí v zemi a budí se jen k hltání. A krásná žena jménem Yolanda jejíž pravá forma je neznámá. Yidhra je zmíněna v několika málo spisech včetně Uralte Schracken, černé sůtře, Kronice Thrang a Chtonických zjeveních. Yidhra byla uctívána před věkem člověčenstva, voormis a rannými idmi. V moderní době je ctěna v Laosu, Novém Mexiku, Chadu, Texasu, a dalších místeh. Apačové a Komanči jí znají jako Yee Tho Rah. Yidhřini stoupenci jsou předpokládá se nesmrtelní a jejich země požehnané úrodou a hojností. Výměnou za pravidelné oběti které vyžaduje. Stoupenci se sami považují za Ďěti Yidhry kvůli genetickým manipulacím ke kterým došlo při tak blízkém spojení s Vnější bohyní. Jedno společenství jak je známo mělo zřetelnou nákazu ophidian. Ale zdá se že každá skupina uctívačů zažije jiné mutace, možná v závislosti s kterým vtělením Yidhry jsou v kontaktu. Vnější bohyně je v podstatě makro organismus který přežívá a ustavičně se vyvýjí pohlcováním genetického materialu všech tvorů. Yidhra absorbuje oběti za oplzlé fůze, načež porodí novou formu tvora, obludné zjevení naplněné šílenstvím. Yidhra je manifestací evoluce a přežití. Pravidelné oběti jsou požadovány aby dodávaly čerství genetický materiál nutný pro nekonečnou evoluci. Ztělesnění hladové po obětích počne stárnout vrásčí a kazí se nakonec se rozpustí v kaluž netečného genetického materialu. Stoupenci Vtělení jež vyhladoví jsou stěženi stejným osudem.

Reference: Yidhra pozřela chobotnici a naučila se vyvinout chapadla. pozřela medvěda a naučila se jak obléct srst chránící před mrazem severu. vskutku může vzít podobu čehokoliv. Ona plodí vše hnusné stejně jako poctivé. Ke svým stoupencům se zjevuje v mnoha půvabných podobách. Ale to jen protože oni nevidí její pravou formu, ale jen vize toho co chce Ona aby viděli. Jistě že posílá Yidhra myšlenky z jediné duše do mnoha těl. Ona je skryta v džungli jihu ledových pustinách severu a pouštích za západním mořem. Ačkoli má mnoho chrámů ona čeká až se sloučí tělesně s jejími různorodými stoupenci, až bude její vědomí jeden obrovský celek. Yidru bere tvar všem známým žijícím věcem, dokud žádných tvarů již nebude.


Tulzscha

Poslední velký to pradávný ten, kdož ve vnitřních prstencích dvora Azathothova rouhavě tančí a plápolá plamenem zeleným jako mrtvolná bažina stravující ostatky dávno zesnulých tvorů. Plamen zelený jest jeho přirozeností. Ač zeleně žhne tepla nevydá. Jako hvězda zvěstující smrt Tuzschka září a vše čeho otrávené jeho paprsky se dotknou zhyne jako by nikdy slunečního svitu nespatřilo.

Note: Bratrstvím zeleného plamene je Tulzscha dosazen na post nad Azathotha, což se dá dost dobře chápat když se jmenují Bratrstvo zeleného plamene tedy Bratrstvo Tulzschy, kdo by chtěl vzývat nižšího boha že? Ale což. Mezi hlavní Vnější bohy ale bezesporu patří. Nevidím moc důvodů proč pracovat s touto entitou jelikož je to jen zeleně svítící koule … pokud chcete zelený plamen radši strčte do plamene kus hliníku a ušetříte tak svou duši i pocit že jste zase jednou ze sebe udělali solidní kretény. Zelená jako barva hvězdy je též kardinální hovadina, kterou jsem provedl jen protože to hezky zní. Hvězdy spalují své palivo a dle toho na co zrovna jedou tak i tak vypadají. Prvek který by zbarvil hvězdu do zelena zatím nikde v Universu objeven nebyl. A prosím nezkoušejte do hvězdy házet hliníkové koule velikosti Jupiteru. Nejsem si jist že by takové spektrum bylo fajn pro fotosyntézu rostlin a život vůbec. I tak ale můžete Tulzschu zpodobňovat umírající hvězdě.

Reference:

rozsáhlé houbovité pobřeží ozářené rachotícím sloupcem nezdravého nazelenalého plamene, omývané širokou olejnatou řekou, jež vytékala z děsivých a netušených propastí, aby se spojila s nejčernějšími zálivy prastarého oceánu.“ H.P. Lovecraft Slavnost

 

Ubbo Sathla

Ubbo Sathla

Prapočátek stvoření, na vrcholu zabodnuta DNA zemských živočišných druhů

Tento Bůh dlí v chladných a vlhkých jeskyních a nikdy neopouští své doupě, dokud není vzýván či vyrušen. Do slůje lze vstoupit skrz hluboké prolákliny Antarktického ledu, nebo skze Chladnou pustinu Snové země. Jiné cesty však mohou existovat. Ubbo Sathla nemá žádný lidský kult. Ačkoliv Mi Go a jiné mimozemské rasy ho uctívají. Kniha Eibon a Necronomicon o tomto bohu mluví.

Nezplozený zdroj může za veškeré zplození Zemského života. Jak říkají Starší. Z tkáně Ubbo Sathla byly vyvořeni Staršími obávají šoggoti. Ve slůji Ubbo Sathla streží Tabulky osudu tesané v kameni a odpočívá. říká se že obsahují ohromnou znalost a tajemství Starších. Tyto tabulky, Klíče Staršách zůstanou na věky záhadou. I ti nejudatnější mágové selhali při jejich hledání. Někteří učenci říkají že Ubbo Sathla je dvojčetem Azathotha démoínského sultána a že tedy je to vůbec první dvojice. Stvořeni Staršími bohy jako troci se Azathoth a Ubbo Sathla vzbouřili proti svým pánům, ukradly znalosti veškeré jejich moci (Klíče Starších) zplodily velké množství Prastarých a vedly Velkou kosmickou válku. Azathoth pak uprchl do středuz Universa zatím co Ubbo Sathla do útrob Země. Za pomoi mocných kouzel obsažených v Klíčích Starších nechal Zemi padnout ven z původního Vesmíru do našeho. Nakonec Starší bohové nad Prastarými zvítězili. Jako trest Starší Bohové obnažili Ubbo Sathla a Azathotha od jejich myslí a zanechaky je šílenství. Tento příběh je však více romantizovaným jinotajem než pravdou.

O Ubbo Sathla

Ubbo Sathla zdroje je, nepočatý začátek z kterého přišli ti kdo se odvážili vzdorovat Starším Bohům vládnoucím Betelgueze. Ti kdož počali válčit proti Starším Bohům. Velcí Starci vedení slepým šíleným bohem, Azathoth a Yog Sothoth kdo je Vším v jednom a jedním ve všem. Na toho na kteréžhoneplatí žádné zákony času či prostoru. A jehož vzělením jest Umr At Tawil. Starodávný jeden snící navždy o době kdy Oni opět budou vládnout. Ti kterým právoplatně patří Země a celý Univers který je jejich částí.

Velký Cthulhu povstane z Rľyehu. Hastur se navrátí z temní hvězdy blízko Aldebaranu ... Hyades, rudé oko býka. Nyarlathotep polsel Pradávných vyje navždy v temnotě kde přebývá. Shup Niggurath bude rozsévat své sémě tisíce mladých. A oni se otočí a uzmou dominium nad všemi lesními nymfamy, Satyry a Malým národem. Lloigor, Zhar a Ithaqua budou plout skrze mezery hvězd. a ti kdo jim slouží ti Tcho Tcho budou zušlechtěni. Cthugha obklopí své panství v Fomalhaut. A Tsathoggua přijde z N kai...

Vyčkávají před vraty, času jež se blíží. Hodinu na dosah ruky. A Starší Bohové spí, sní a tam jsou ti kdo znají kouzla jež uvalili Starší Bohové na Prastaré. A jsou tam ti kdo se naučí jak je zlomit. Jak již vědí, jak přikázat služebníkům těch kdo čekají za Prahem.

Ubbo Sathla zdroj a konec. Před příchodem Tsathoggua nebo Yog Sothoth, nebo Cthulhu z hvězd. Ubbo Sathla dlel v pářících močáleh na nově utvořené Zemi. masa bez hlavy nebo částí, třoucí se šeď. beztvaří mloci. Prvotní ošklivých pravzorů pozemského života. A všeho Zemského života. Jak bylo řečeno. Vše se nakonec vrátí v kruhu k Ubbo Sathla.

Bůh Vnější tam v Země šedém počátku beztvará masa Ubbo Sathla, odpočívá uprostřed slizu a par. Nemajíc hlavy, očí či tvář.

Opadávajíc z jeho mazlavé strany v pomalé ustavičné vlně měňavé formy, byly prapočátkem pro pozemský ráj.

Tam leží Osudu tabulky z kamene kde písma moudrosti před lidských bohů z bezedné jeskyně nevezme.

 

V močálech bahna Země původní, čolci zemského života vzešly prvotní

Beztvará masa života zdroj důležitosti velké zaplaví lůžko odporným životem načež smeltem

Po mnoha eonech nabijí tvaru, muže lidského,

nevědouce věru čehož dluží jim mysl hloupá v bažinách hvězd narozená a slepá

slepá ku jediné pravdě že Prastarým patří a bytuje marně


Nyarlathotep

Nyarlathotep, plazivý Chaos. Je myslí a duší Vnějších Bohů. Dodává osobitost jejich moci. Nyarlathotep může inteligentně interaktovat s ostatními nižšími rasami. Zatímco zbytek může jen ničit. On může odměnit či potrestat. Mnoho inteligentních druhů slouží a uctívá Vnější Bohy aby získaly přízeň Nyarlathotepa. On užívá různých forem ku různým účelům. Lidské formy při jednání s lidmi. Většina jeho tužeb je proti lidstvu škodlivá a zdá se že přinejmenším lidskost Nyarlathotepovi nevyhovuje. Nyarlathotep si prosadí vůli Vnějších Bohů různými prostředky v první žadě za pomoci místních sil. Když je potřeba příkré síly Nyarlathotep čerpá moc z jeho pánů.

Zde jsou nějaké formy Nyarlathotepa na Zemi

Temný Faraon - snědý chkapík trochu stavěný a vysoký, většinou na sobě nosí moderní šat

černý muž - vysoký hubený bezvlasý muž s kůží v barvě černě ebenového dřeva, Kavkazských rysů. s nadlehčenýmy kroky nosíc jako jediný kus oděvu neforemnou robu z černé látky

Vyjec v temnotách - tří nohá zrůdnost situovaná doprava často spatřena jak vyje na Měsíc z neznámých účelů

Nafouklá žena - šest set liber sedmi nohá vysoká bytost podobné ohyzdné lidské ženě s chapadly místo paží a nosu. Pět dokonalých Kupidů se kloní k ústům a dělá šeredné shulky vyčnívajících tesáků a nesoucí žlutou a černou tuniku z materialu podobného pletenému hedvábí. Z pasu jí visí šest srpových per ze záhadné černé Fan

Nyarlathotep

K Nyarlathotepovi vztahující se

Slyším plíživý chaos jež volá z poza hvězd. A oni Nyarlathotepa stvořili, aby poslem jejich stal se a zahalili jej oni do chaosu aby forma jehož skrytá byla uprostřed hvězd. Kdož zná tajemství Nyarlathotepa? Protože on jest maska a vůle těch jež přebývali když zákony času ještě nebyly stanoveny. On kněžím jest, éterem, obývajícím vzduch a tváří mnoho má, které nikdo nedokáže přivolat zpět. Vlny ustanou před ním. Bohové obávají se jeho volání. Našeptává ve snech lidských těm kdož znali formu jeho?

Nyarlathotep

Vize Nyarlathotepa při sexualně magické operaci


Týkající se Nyarlathotepa, jeho vlády a mladých světů.

Slyším plazivý Chaos volající zpoza hvězd

A Oni stvořili Nyarlathotepa jako svého posla a zahalili ho do Chaosu, aby jeho forma mohla zůstat skryta v prostoru mezi hvězdami.

Nyarlathotep

Crowley mu říkal Aiwass já mu říkám mnohem dementněji Plaz. Znám se s ním již mnoho let sympatický "chlapík"

Kdo by měl znát záhadu Nyarlathotepa? Protože on je maskou a vůlí těch, kteří přebývají tam, kde není Času. On je knězem Éteru, přebývá ve větru a má přemnoho tváří, na něž si nedokáže nikdo rozvzpomenout. Mořské vlny před ním zamrzají a bohové se třesou hrůzou. Ve snech lidských našeptává, ale kdo poznal jeho pravou podobu?

„A ten poslední odkudsi z Egypta přišel

Ten tmavý cizinec, před nímž se muži klaněli;

Tichý, štíhlý a tajuplně hrdý,

Zahalen v šatu rudém jako planoucí západ Slunce.“

Nyarlathotep, jako mocná bytost, která je všude a zároveň nikde, cestoval mezi hvězdami a galaxiemi a zakládal civilizace. Byl zplozencem Chaosu a znamenal smrt těm, kteří se opovážili přiblížit. Byl stvořen Božskou rukou, člověk by mohl poznat píseň Vesmíru, ale je to právě ona píseň, jíž děsil lidstvo. Oni s ním neuzavřeli mír. Oni neodhalili tvář toho, jež skrývá vůli Těch, kteří tu byli dříve než Čas. Neslyšeli jeho nejasné šeptání, jakmile ztratilo poslední stopu lidskosti. Strach v lidech narůstal spolu s rostoucí civilizací.

Nyarlathotep

Detailnější skica vize společně se sigiliem které čenelovala má přítelkyně. Vize ohromného Nyarlathotepa s třemi nohami a rohy a démonickou protáhlou tváří. Velice démonická podoba. Sigilium připomíná mužský penis.

Prastaří se skryli, neboť tu byli dříve než Čas sám. Zbytek Bohů nemohl Nyarlathotepa následovat, on byl již na cestě na své mladé světy, jež chtěl zkusit sám vést a šeptat zde svoji zprávu. Jeho pokusy však byly marné. Měl svoji zprávu už jen pro svou pro velkou a tichou choť, Shub-Niggurath, Černou kozu s Tisícem Mladých. Potom se stáhnul na ještě mladší světy. Proto byl uvězněn s nimi a Cthulhu začal snít své sny, od té doby byl nepřístupný zbytku všech. Sny Cthulhu byly božské povahy a země se počaly rozrůstat lidstvem.

Po mnoho eonů strávil Nyarlathotep momenty vzácného štěstí se svými dětmi, než lidstvo povstalo v tomto ráji zamořilo Zemi a pošpinilo to, co bývalo čisté. Mnoho bytostí sloužilo Nyarlathotepovi a mnoho jich jemu bylo přiděleno, aby zajistili, že drzost mrtvé ženy povstane k její pýše a zničí vše, co stvořil, proto se rozhodl ukázat lidstvu svoji pravou tvář. Na nějaký čas se vzdálil a zachránil své děti a toto je pravda.

A s nimi se stáhl ve svém tajném snu do Velkého onyxového paláce na vrcholu Kadathu, veliké hory zdvihající se z planiny Leng. Čas od času Nyarlathotep vzpomínal na časy své vlády. Potom jedna slza skanula z jeho temné tváře a mrtvá žena si povšimnula změny v jeho snech. A ti co obývali rozličné fantastické vize je zamořily. Je zde a všude a vždy bude, Nyarlathotep.

Hydra

Hydra dlí v alternativní dimensi a jeví se jako rozlehlé moře šedého bahna. Z něj vystupuje velké množství oživlých hlav jakoby lidských i úplně cizích, raší z bahna vzlykajíc a šklebíc se jako kdyby byly v ohromné agonii. Kultisté Hydry klamají jiné za pomoci knihy která je známa pod jménem On the Sending Out of the Soul. Pomocí této knihy obětují důvěřivé duše. Poslední stránka obsahuje zaříkání pro Astrální projekci. Která má být neškodnou formulí pro přenesení na jakékoliv místo ve vesmíru.. Avšak skutečnost je jiná a bez vědomí je praktikant přenesen do kontaktu s Hydrou. Ta se sama spojuje s Astralem a využívá jej jako svého hostitele. Kdokoliv se astrální cestovatel objeví je sťat a jeho hlava se stává součástí Hydry. Později je ale astrální cestovatel bezpečně navrácen do jeho původního těla bez jakéhokolivek utrpení a škodlivých následků, až na možnost šoku z hrůzného výjevu kterého byl svědkem.

Hydra

Reference: Všude je nespočet příběhů o vícehlavých netvorech, které všechny pochází z jedné jediné entity, jejíž skutečnou existenci znaly hrstky po celé věky. Toto stvoření nevzniklo na Zemi ale v zálivech Vnějšku. Byla to upíří entita, avšak nežila z krve obětí ale z jejich hlav, jejich mozků. Skrze věky tato bytost hltala v propasti mimo dimense nám známé. Volala oběti z těchto sfér kde přebývá. Pohlcuje hlav s mozky různých inteligentních tvorů z tohoto i jiných světů a planet aby znásobyla její moc a životodárnou sílu. —Henry Kuttner, "Hydra"

Note: Hydra a Matka Hydra jsou dvě rozdílné bytosti. Hydra je Vnějším bohem zatímco Matka Hydra je družka Otce Dagona.

Shub Niggurath

Jedna z Vnějších Bohů. často se nazývá černá koza lesů s tisícem kůzlat. Příležitostně je řazena jako samice avšak u takové bytosti je pohlavní třídění bezvýznamné. Tato obrovská mračna chapadel víří a hnijí, splývají s mlhou splétají se aby stvořily mizerné úpony. Z jejíchž čelistí odkapává sliz či svíjející se kopyta nahnutých nohou. Potomci Shub Niggurath jsou neslavně známí Temní mladí. Temní mladí se rodí samovolně možné dle vlastního přání. bylo zaznamenáno případů kdy zplozeny byly jiné stvůry po spojení dalších Vnějších Bohů s nižších bytostí. Jeden takový potomek bytuje v Albionu. Prý poskytujíc nesmrtelnost těm kdož ho ctí. V malé vesnici jménem Goatswood. Shub Niggurath se zjevuje všuder kde chce či kde skrze hypergeometrii vzývána je.Jako většina Vnějších Bohů prochází Shub Niggurath skrze čas a prostor a tak se může zjevit na více místech najednou. Shub Niggurath je pravděpodobně často přítomna ve středu Universa jako jedna z ohromných hrůz pomalu se svíjejících před Azathothem

Shub Niggurath

Vize Shub Niggurath po sexualní magické operaci.

Shub Niggurath

Prvotní skica oné vize. Obří vajíčko do kterého pronikají tisíce spermii. Země připomínala scenerii z Gigerovi dreamscape Aliens, všude z této potvořené země mihotala chapadla Dark Youngs. Získáno též sigilium jež vypadá jako Chaos Star s vagínou na vrchním hrotu.

Často je Shub Niggurath považována za feminní neboť ztělesňuje kypící plodnost třecích se groteskních potomků s klidem znepokojivostí a marnotratností. Tato bytost zdá se že nemá žádný významnější cíl ohledně Země jiný než krmení a množení se. Jako ploditelka panteonu Vnějších Bohů může být důležitější než si uvědomujeme. Dle učenců je tato Vnější Bohyně mohucí za několik beztvarých bytostí jež prosperují ve vnitřních prstencích naší Galaxie.

Černá koza s tisícem mladých

Předtím než přišel na náš svět, Nyarlathotep si vybral z hvězd nevěstu……Shub-Niggurath, Černou Kozu s tisícem mladých. Ona je královna Shaggai a má mnoho pod svou vládou. Ona je vládkyní Shuggotů kteří byli zotročeni Starými. Cthulhu měl Hlubinné. Yigové měli draky a hady. Tsathoggua měla Dhóly. A Shub- Niggurath měla Satyry. Ale,také ovládala Shaggai, temnou hvězdu Shuggothů,věznici pro Děti Ubbo-Sathla. Staří měli mnoho nestvůr pod svou vládou. Dhóly, Manticory, Satyry, Hlubinné, Draky, Hady, Salamandry, Trpajlízky, a Sylfy . Když se Staří vrátí, budou moci vládnout malému lidu. Tak moc jako Noční vyzáblouni kteří obývají snové město Zinu, a Ghůly kteří byli uctíváni v Egyptě. Leprechány, elfy, a víly. Všechny z těchto elementů bytostí nmohou sloužit Starým po jejich návratu. V nejdelší noci v roce, když sféry leží v přímce, Staří se mohou osvobodit a Zonei mohou být podmaněny, mučeny, a budou odtrženy od sebe v jejich spánku. Pro Zonei znamenající skutečný spánek. Zonei jsou vzdálené a nevědí co dělají Staří po celý čas. Shub-Niggurath vystřídala mnoho jmen v pradávných časech. Byla nazývána mnoha jmény napříč historií. Varianty těchto jmen od Pana, Kozoroha, byla zaměněna za Gugs kteří hrají na flétnu před Cthulhu který slouží Azag-thothovi, vždy ujišťující že flétna drží Cthulhu, do jeho vymezeného času do probuzení,kde v R’lyehu kde spí.

Kampy! Kamog! Jeskyně shaggothů – Iä! Shub-Niggurath! Koza s tisícem kůzlat!… Plamen – plamen – mimo tělo, mimo život – na Zemi

O Velké Shub-Niggurath a jejích Tisících Synech

Shub-Niggurath je vládkyní Těch rohatých. Tomu, kdo je ukázněný, může dát vše. Opustila místo, kde vládne Světlo a pořádek,aby odešla dolů do Temnoty k lidem a zde plní všechny fantazie těch, kteří jí slouží. Vykoupí ty spravedlivé a trestá ty, co chovají zlovolné úmysly k Jejím vyvoleným.

Shub-Niggurath, Černá Koza s tisícem mladých je mocí a silou Universa. Buď opatrný, čtenáři, protože Jí nikdy neporozumíš. Vyvaruj se urážek a přečinů a vše si dobře rozmysli.

Ona dobře skrývá své tajemství.Její příchod dobře poznáš,ale musíš být připraven.Černá Koza s tisícem mladých, to je Shub-Niggurath. Ó člověčě, skloň se před ní, ale nežádej milosrdenství, dokud ti je sama neprojeví.

Chceš-li ji spatřit, musíš být řádně očištěn, Toto tě učiní pánem své vlastní záchrany. Shub-Niggurath je nad tímto povznesena. Odolává božskému vědomí, které se mezi lidmi ztrácí. Ovládá plamen moudrosti, jež jednoho dne pohltí Zemi a upevní místa Prastarých jež tu kdysi zaujímali, až se jednoho dne Oni vrátí zpět. Taková je jedna z podob Shub-Niggurath.

Neodvažuj se dovolávat se něčeho, co není v tvých silách splatit. Ale Ona je neustále přítomna, pokud jsi jedním z těch, které považuje za své Syny, kteří jí činí potěšení. Naslouchej, ó člověče a slyš má slova a možná jedné noci, kdy se celý svět otřese a planety se setkají zahaleny ohněm, Ona se objeví jako černý stín který nedokážeš zařadit mezi nic,co již znáš.

Potom bys měl porozumět jejímu tajemství. Porozumíš tomu, čemu nyní rozumět nedokážeš. Toto by sis měl neustále opakovat, Shub-Niggurath je, byla a vždy bude. Ona nikdy nezanikne a Země se bude neustále obávat jejího zjevení.


Daoloth

Ag'lak Sauron, Daoloth asgu'i, Eihort phul'aag. Beztvarý není ten z Vnějšku a však tak komplikovaný, že nelze poznati žádný známý tvar či obraz ukrytý v něm. Polokoule jakoby snad z kovu spojené bizarními pruty kteréž barvy šedé jsou. Nelze pochopiti myslí lidskou, která blíže jest a která světelné roky vzdálená. Ony sloučeny do hmoty ploché z níž válce ční. Až se zdá že snad oči tajuplné z válců těchto září skrytě. Kdekolivek pohlédnete vy... jen mezer mezi ním uzřete.

Daoloth

Ten kdož Oponu odhaluje nejeví se nebezpečným, na pozoru však býti rozumné jest. Pakliže on není zadržován za barierou magickou stejně jako Azathoth začne růsti a okolí stravovati. Ti kterých sevření Daolotha dotkne se, vysláni do cizích rozměrů, prostorů a světů jsou z kterých jen zřídka návratu možno je. On pohyb netradiční vskutku má Jeho přirozeností jest rozšiřování sebe samého či prolínání skrze prostory.

Avataři

Plamen posvátný

Leviathan

LeviathanLeviathan jest jménem druhým Daolotha toho kdož za oponou dlí. Jest ve formě rotující. Jehlan ze stran obou. Leviathan jest světlo temné jako nejhlubší zákoutí vesmíru, kam sotvadosáhne hvězd svit, na pozoru býti sluší sepřed černýmsvětlem Leviathana, neboť jako jsou černé dušeCenobitů těch kdož mu svorně slouží tak černé jsou i obrazy kteréLeviathanuv labyrint on vyjeví. Přízvisko jeho Pán hladu a tužeb či lord labyrintu je. Jeho esence jest uchována v krychli jež Schrána nářků zove se. Před staletími vyrobena bylaumem řemeslným a část Daolotha přenesena do labyrintů jež v Schráně ukryty jsou. Jen skrze krychli tuto lze předLeviathanem spočinout a uzřít dominium jeho,zahalené v bouři a temnotě nekonečné. Ale vězte že nejen temné světlo Leviathanovo jest nebezpečenstvím, stejně tak i Cenobité, jež povašem mase lační a touží všechny druhy bolesti a utrpení ukázati vám.

Leviathan

Note: Práce s Daolothem se zdá být zajímavá. Jeho schopnost přenášet na rozličná místa v časoprostoru je pro magory jako my ráj … problém je v tom kam vás ten fešák pošle. Zase ne vše je pro nás fajn a příjemné. Zmínka o Daolothovi by se dala najít s trochou fantazie v povídce HPL Sny v čarodějnickém domě kde je Walter Gilman pronásledován v cizí dimensi geometrickými tvary a poté přesunut do nejspíše města Elder Things tedy v čase i prostoru. Jinak jakožto bytost je Daoloth inovacíc Ramsey Campbella “The Render of the Veils”. Daoloth se jeví být i Pánem hladu a tužeb. Pánem labyrintu z druhého dílu Barkerovi kultovní série Hellraiser. Skrze Lament configuration teleportuje ty kdož jsou hladoví po prožitcích do svého labyrintu, ne nepodobného chodbám Zinu. Zde jsou dveře do různých světů. Daoloth tedy může být evokován přes Lament configuration od LeMarchanda. Pro sestavení kostky je dobré inspirovat se celou serii Hellraiser. Stejně tak rituální formou s níž se v této mytologii pracuje.

Reference:

Gilman se zpola nedobrovolně pohyboval v soumračných propastech, bublinatá hmota a malý mnohostěn pluly napřed, a tu si všiml zvláštně pravidelných úhlů, jež svíraly hrany některých obrovitých hranolových shluků. V příští vteřině byl z propasti venku a stál roztřeseně na skalnatém úbočí zalitém prudkým rozptýleným zeleným světlem.“

Míhaly se kolem něj geometrické tvary a on závratně a nekonečně padal. Nakonec se vzbudil na své posteli v bláznivě zaúhleném podkroví strašidelného starého domu.“ H.P. Lovecraft Sny v čarodejnickém domě

Hellraiser 2 hellbound

 

 
ForumKontakt
spodnilista