Rozbor osoby HP Lovecrafta

news

NecronomiconArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Analýza díla HPL díl třetéadsaf

Za toto mne už zabijí všichni

Po stopách Mýtu

Po stopách Pravdy

Byl Lovecraft jen spisovatel, který uměl tak dobře vystavět příběhy že se zdá jako by psal o svém životě? Nebo to co psal reflektovalo jeho názor na svět? Ač materialní stále opředený jistým závojem který Lovecraft zkoušel odtáhnout.

Nejsou snad sny to co i ten nejzarytější materialista musí vidět jako bránu do jiných sfér? Žijeme dva životy. Ten zde ve fyzické rovině, kde realita je šedou a vybledlou, když upadáme do spánku naše představy se rozzáří a my vidíme svět tak jak bychom si přáli. Co je pak onen spánek? Není spánek to když procházíme po ulicích metropolí? Bez sebemenšího zájmu o to co je kolem. A není naopak bdění moment když ulehneme do postelí po náročném dni a vracíme se na tajemná místa žít dobrodružství dlouhá i celé věky?

Je opravdu spánek jen stavem zakaleného mozku? Který vysýlá chaotické impulsy protože se obává že tělo umírá? Nebo se za ním skrývá život ve své nejryzejší podobě? Může někdo říct co je skutečné? Lze vůbec oddělit snění od bdění?

Rozpytvání gentlemana z Providence

Grafologický rozbor

Jedna z metod jak se pokusit proniknout do duše pisatele, doslova, je grafologie. Nauka o analýze rukopisu. Tahle metoda je skoro jako astrologie, ale je uznávána za naprosto legitimní psychologickou disciplínu. Z písma lze vyčíst strašně moc. Je to okno do duše pisatele. Měl jsem tu čest podrobit se zběžnému grafologickému rozboru díky přítelkyni našeho opravdu skvělého profesora na psychologii. Byl nám dán zběžný rychlokurs a tedy přišla šance proniknout do mozku Pána z Providence. Dále jsem pracoval s knihami a weby zabývajícími se grafologii dopodrobna. Protože nemám dostatek kvalitních materiálů (špatné rozlišení dopisů). Jediné co lze s jistotou říct jsou nejzjevnější znaky a to formátování textu. Ostatní znaky až na ty bijící do očí jsou pouze orientační. Stejně tak celé je to jen amatérský pokus o grafologický rozbor. Podepřený zdroji a detailním čuměním na nuance rukopisů.

Formátování textu gentlemana z Providence

Takže se na to vrhněme. Lovecraft v valné míře svých dopisů psal s levým okrajem vyrovnaným. To značí že byl pečlivý a měl vyvinuté sebeovládání. Naproti tomu pravý okraj vypadá jako zubatá pila nebo vlnobití. To znamená v jazyce symbolů grafologie touhu po změně či dobrodružství, nedostatečný smysl pro ekonomii sil. HP psal hodně od leva a to značí silnější vazby na minulost, nevyzrálost, infantilitu, malichernost. To samé platí o pravém zubatém okraji který je stejně nahňácaný jako ten pravý. Neuvědomuje si své hranice: nedostatečný odstup, upovídanost, impulzivita, netaktnost (až dotěrnost, familérnost, vlezlost) neekonomické nakládání s časem odvaha, energičnost, živost.

Dalším dost podstatným znakem na celém formátování je že začátek rukopisu je veden velice nahoře skoro u okraje. Tento jev grafologie přiřazuje několika možnostem, buď familiarnost či nedostatek úcty k tomu komu píši nebo podlézavost, ale také nedostatek sebedůvěry či vkusu. Zde bych přidal ještě jeden možný důvod. Já se snažím na stránku nasrat co nejvíce z racionálního důvodu, šetření našich lesů tj šetření papírem. U HPL byl důvod nejspíš nedostatek sebedůvěry a familiarnost.

Lovecraft se drží mota čím víc husté tím větší Al Azíf. A tedy i jeho spodní okraj je nasraný ke konci stránky. Buď to znamená ponoření do sdělení, neochotu ke změnám nebo netaktnost. Slova na řádku kolísají. Je to někde mezi mírně a silně. Tedy mírně kolísavý řádek značí sensitivitu (citlivost) diplomacii, nerozhodnost, přizpůsobivost a silně kolísavý nejistotu, nerozhodnost, labilitu, náladovost.

Podpis je jako pečeť. Z podpisu lze usoudit víc než z textu. HP měl podpis skoro shodný se svým běžným fontem. Tedy měl o sobě dost realistickou představu. Lovecraft umísťoval svůj podpis převážně hodně doprava což je považováno za stvrzení toho co říkám, stojím si za tím.

Škrtání, o tomhle jsem se v grafologických příručkách nic nedozvěděl, ale pokud se podíváme na škrtance jsou vedeny hrubou silou, žádný jeden tah ale brutální rozjebání textu tlustou čárou. Protože také tak škrtám usuzuji že to je známka lability a špatného vynakládání s energii.

Tedy shrnutí počátečních znaků.

Lovecraft byl pečlivý, a velice sensitivní tvor. Měl však problémy v světském životě, lehce infantilní. Trpěl tím že nebyl socialní jedinec, velice labilní. Toužil po změně ale též se změny obával. Toho všeho si byl vědom. Znal se velice dobře.

Písmo Pána z Providence

Převládající typ vázání je girlanda. Tvar girlandy je otevřený, příjmající, jako miska nebo nádoba. Způsob spojení písmen je přirozený, nenucený a plavný, plynoucí měkce a elegantně. Pisatel girland stejně ochotně příjmá vnější dojmy a k okolí má přátelský, vlídný postoj. Na druhou stranu není příliš vyhraněný, bojí se konfliktu a kráčí cestou nejmenšího odporu. Je přirozený a důvěřivý. Jedná se o takové písmo humanistů. Jemné estetické. Girlanda se u písma HPL projevuje i jako koncová a to znamená touhu po socialních kontaktech, potřebu komunikace, otevřené přátelské chování k lidem a ochotu ke kompromisu.

Zůstaneme u girlandy a zjistíme že se jedná o girlandu s hlubokým sedlem. Písmo připomíná tvar hluboké nádoby. Toto je znak člověka trpícího smutkem, zádumčivostí, je zranitelný, přecitlivělý. bolestivý smutek usazený hluboko v srdci, kterému člověk bezvládně podléhá, propadá se do deprese.

Lovecraftovo písmo je kontinuelní. Pisatel spojitého písma má větší potřebu chápat věci v kontextu a širším měřítku, orientuje se na vztahy mezi objekty, pohybuje se s větší asociativní lehkostí a vyžaduje logičtější soudržnost pojmů. Takové písmo patří člověku s logickým a racionálním myšlením. Plynulá duševní energie. Vnímá více celek než detaily, jde mu o pochopení souvislostí, realismus, účelovost, logika, systematičnost, plánovitost, zaměření na cíl, důslednost, organizační schopnosti, spolehlivost.

Sklon písma je doprava. Pravoběžné písmo má tendenci k ubíhání směrem vpravo (to jest směrem k Ty a k budoucnosti). Rukopis se vyznačuje větší spojitostí, zkrácenou psací drahou (která se zbytečně nezastavuje ani nevrací), nedochází k náhlým změnám směru ani přerušením. Objevuje se vpájená diakritika, nitka nebo široká girlanda. Forma je jednodušší, sklon bývá doprava. Co všechno značí náklon doprava. Aktivita, energičnost, sociální flexibilita,ochota, obětavost směrem k druhým, altruismus (hrozí ztrácení se v Ty, protože chybí sebezáchovné tendence; může se nechat ostatními využívat), labilita, neklid, nedočkavost, otevřenost, spontánnost, lehkost vyjadřování, touha po poznání a zážitcích, touha po změně, nezájem vlastnit (opět nedostatek sebezáchovných tendencí).

O Lovecraftově stylu, zda píše ostře, nebo těstovitě, tj zda píše spíše s ostrou čárou nebo s čárou jako špageta nemůžu moc říci. Kvalita papíru na který HP psal je dosti špatná stejně jako jpegy z kterých luštím. Jeho písmo se ale jeví jako písmo ostré ale psané na papír co rozpíjí. Ostré písmo je písmo dynamické. Spolu s tlakem který se zdá kolísavý jde o písmo spíše s vyšší spiritualitou než vitalitou a humanitními sklony. Ona dynamika je ale známkou jistého energetického souboje. Chvíli píše jemně pak přitlačí pak zase jemně. To je znak pro člověka s nedokončeným vývojem, aspoň myslím. Není to tedy plně utvořená osobnost.

Písmo pod drobnohledem

Ty nejniternější duševní vlastnosti se nachází v detailech. A zde začíná velice zajímavá jízda. Odhaluje se zde Lovecraftova duše.

Symbolika zón v písmu je následující, nahoře v horní zoně tam kam lezou smyčky psacího l hlavy psacího t a vše co je víš než aconm... je horní délka. Značí duchovnost, transcendenci, víru, nadvědomost, fantasii, intuici atd. Prostě vše co je nad vědomím. Střední zona je zona invididualního vědomí, tohoto života. Patří sem acemn asi už víte co dalšího za písmena sem patří. No a spodní zona je zona „nízkých“ vlastností, pudy, sex, tělesnost, nevědomí. Patří sem například gq. Do spodní i horní patří například f má smyčku hore i dole.

Takže když to vezmeme tak Nahoře je Bůh střed je naše rovina a dole je Shub Niggurath, sex drogy a rockandroll.

Dolní šířka u HPL ukazuje na racionalizaci a odklon od pudů, nenaplnění sexualních zájmů. Nebo vytlačení pudové oblasti či její postižení. Střední šířka ukazuje na citovou chudost, a úzkost ze vztahů. Horní šířka. Racionální tendence, rozumová bystrost, chudost představování.

Tedy je zde patrná až chorobná racionalizace a naprostá distance od živočišnosti člověka. Sexualní frustrovanost.

Dále si rozeberme jednotlivé znaky.

Co je velice pozoruhodné je malé písmeno d které značí náboženský podtext, intelektualní mysticismus odevzdání se vyšší moci nebo až lhostejnost k hmotným věcem. Ovšem ono d je psáno ) nikoliv ( tedy je možné že význam tohoto je úplně jiný, může se jednat o ochranou barieru. Písmeno t také mluví beze slov. HP t přeškrtával, dokud jsem se nezačal zajímato o grafologii vůbec mne nenapadlo že někdo t přeškrtává. No HP škrtá výrazně vlevo což znamená rozvahu opatrnost a zvážení každého nového kroku.

V dolní zoně je dosti specifické y které jen těžko s y identifikujete. Značí pronikání věcnosti a střízlivosti do pudové oblasti. Někdy až skrývání sexualních zájmů.

Závěrečné shrnutí grafologického rozboru

Lovecraft byl tedy dost analitický a racionální člověk. Byl v schizmatu, introvertní extrovert. Na lidi působil přátelským dojmem ale s jistou odtažitostí. Velmi melancholický až zhoubně. Jednalo se o mírného člověka, ale s bouřemi v nitru. Je s podivem že se zdá že trpěl nedostatkem představivosti. A ač racionalista inklinoval nevědomě k transcendentálnu. Asi jeho infantilnost, nebo potlačovaná sexualní odchylka, měla za následek to že byl v sexu naprosto uzavřený a nejspíše o panictví nikdy nepřišel. Děsil se všeho živočišného, všeho tělesného. Kategoricky to odmítal. Na druhou stranu však strádal z nedostatku socialního kontaktu, který kompenzoval grafomanii psaním dopisů. Kdyby za HPL bylo ICQ tak se od něj nehne ani když pujde na záchod.

Pokud prostudujeme Lovecraftovu tvorbu, a jeho život, zjistíme že se rukopis s jeho světem dost slučuje. Za pomocí grafologie se nám tedy povedlo odpovědět na otázku co, ale otázka proč je stále zahalena tajemství. Co byl HPL již víme, ale proč? Na to nám možná pomůže odpovědět cesta hvězd a planet. Nebo možná čísla. A samozřejmě jeho život sám.

Astrologický profil Lovecrafta

Pokračování příště ...

ForumKontakt
spodnilista