Necronomicon

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

Past, Present, Future, Whos the hell is Yog-Sothoth?adsaf

Yog-Sothoth je jedním ze jmen užívaných v Mythosu HPL. HPL nikdy neřekl, oč se jedná, ale dal popis v povídce jež psal jako ghostwritter Horror in the Museum, popisuje Yog-Sothoth jako shluk barevných sfér.

„Pramenila z toho však nevýhoda. I s ohledem na svou svítilnu si nemohl pomoci ale cítil nepatrné, kradmé chvění na straně záclony oddělující onu alkovnu "Pouze pro dospělé". Věděl co se za ní nachází a z toho pomyšlení se chvěl. Představivost svolala otřesnou formu bájného Yog Sothoth. Jen hromada barvu měnících globů ohromujících ve své zlé podmanitosti. Co byla zač ta zlořečená masa pomalu se plavící k němu? A bouchající na přepážku která jí stála v cestě? Malá výduť na nejvzdálenějším pravém konci záclony připomínala ostrý roh Gnoph Ke, chlupaté mýtické věci Gronského ledu, jež chodila někdy po dvou někdy po čtyřech a někdy po šesti nohou. Aby Jones tento materiál dostal ven z hlavy, šel směrem k pekelnému výklenku ozbrojen planoucí svítilnou. Samozřejmě že žádná z jeho obav nebyla skutečná. A přesto, nekymácela se opravdu dlouhá lícní chapadla velkého Cthulhu v pomalém a záludnem pohupování? Věděl že jsou pružná, ale neuvědomil že je mohl rozpohybovat jeho příchod.“

Yog-Sothoth zná bránu. Yog-Sothoth je branou. Yog-Sothoth je klíč i strážce brány. Minulost, přítomnost, budoucnost, to vše obsahuje Yog-Sothoth. On ví, kudy Pradávní prošli, kudy stále vedou Jejich cesty a proč Je nikdo nemůže spatřit.

Yog-Sothoth je též zmiňován v nejznámější pasáži Necronomiconu, Minulost přítomnost budoucnost, to vše je v Yog-Sothoth, někteří badatelé to považují za poselství, že tato entita koexistuje dlouho, tedy definice dlouhé doby působení. Osobně považuji tuto větu za definici časoprostoru. Aspoň jeden prvek onoho sdělení, dalším je Yog-Sothoth zná bránu, Yog-Sothoth je brána , klíč, strážce brány. Zde se dozvídáme, že Yog-Sothoth je něčím jako portálem. Jak to tedy je nám dá odpověď etymologická analýza jména samého.

Yog tj Jóga znamená spojení, tedy konjunkci. Pokud bychom tedy chtěli vyslovovat Yog Sodod počeštěně pak Yog by se mělo číst jako Jóga. Slovo Sothoth, thelemisté považují za Set Toth a jiní badatelé zase za Sabaoth, obojí je blbě. U thelemistů došlo k špatné interpretaci slova Yog jakožto Yug nebo Yuga, obojí znamená v hindštině Aeon, věk. Yog je však v hindštině též. A my ho měli na očích celý život. Kurzy Jógy visí na kdejaké zastávce autobusu. Yog Sothoth tedy neznamená Aeon Set Thotha. No a u Sabaoth, byl pokus o paralelu asi jen kvůli onomu oth na konci.
Jenže ve skutečnosti není Soth oth ale S oth oth. Oth pochází z hebrejštiny a znamená to znak (sign) v plurálu tj množném čísle se ono slovo zdabluje a znamení (signs) je othoth. Hebresjké písmeno Shin, které koresponduje s naším S a přikládá se mu atribut ohně. Šin pochází z, Babylone drž se akkadského Shammash. Tedy slunce. Překlad Yog S othoth je tedy něco jako Znamení konjunkce planoucích hvězd.
Není to žádná bytost, entita nedej Bože bůh... ehm blbá věta. Yog Sothoth je pojmenování děje na nebeské klenbě. Podle hindů se tak děje každých 60 let.
Co do planoucích hvězd je nám k dispozici Kniha Henochova, kde se o Yog Sothoth dvakrát píše. Související kapitoly jsem s vypětím přeložil a na Sytes je najdete. úryvek zde.

„A v Nebeských sloupech jsem uzřel ohně, jež nesčíselně sestupovali, avšak nikdy do výše nikdy do hloubi. A já jsem spatřil v oné rozsedlině místo, které nemělo nad sebou nebeskou klenbu a pod sebou zemský podklad, uzřel jsem tam sedm hvězd jako veliké hořící hory a anděl pravil: 'Toto jest místo, kde končí nebe i země, hvězdy, které rachotí nad ohněm, přestoupily před svým východem rozkaz boží, neboť nevyšly v určitém čase... „
...
„Tam jsem též spatřil Sedm hvězd svázaných k sobě, jako velké hory, a jako planoucí oheň. Zvolal jsem, Za jaký čin jsou svázány? A proč nemohou odejít z tohoto místa? Pak Uriel pravil, jeden ze svatých andělů jež mne vedl. Enochu: Pročež se ptáš? pročež potřebuješ důvodu? proč úzkostlivě lpíš na otázkách? Toto jsou hvězdy jež zhřešili proti přikázání nejvyššího Boha. A jsou zde uvězněné, dokud nekonečno dní jejich zločinu neuplyne. „

Yog-Sothoth je tedy spojení dvou pojmů, Konjunkce a znamení hvězd (kosmu). Z toho vyplývá, že jméno kosmu je Sothoth, což lehce koresponduje s manifestovanou energii Universa Suthothem z Ripelovi gnose.
Yog-Sothoth má reálnou paralelu v hindském kalendáři. Každých zhruba 60 let nadchází Kapila Shasthi. „On the first of October 1912, there fell a Yog or conjunciton of stars and planets, which comes only onec in about sixty years and is called Kapila Shasthi“
Yog-Sothoth je tedy volně přeložitelný jako Konjunkce kosmických těles, jak víme tak energie kosmu značně působí na Zemskou sféru a tedy konjunkce jistého druhu může vyvolat zvláštní reakce. Je pravděpodobné, jelikož na Pradávné platí určité zákony fyziky, že je drží v šachu právě elektromagnetismus země, který lze narušit zásahem z nebes (Sothoth) když je konjunkce (Yog)

Yog-Sothoth, nebo přesněji Sothoth je tedy symbolem makrokosmu, hexagramem je první emanací Azathotha. V Mythosu existuje i symbol mikrokosmický. Jeho jméno znamená v překladu Ten života dlouhého, Umr At Tawil.

Umr At Tawil je jednou z nepochopených bytostí Mýtu. Nejedná se o avatara Yog Sothoth jak ho mylně někteří přiřadili. Umr At Tawil je kolektivní nadvědomí jedince, spojující jeho veškeré karmické osudy. Je to ten života dlouhého. Nepřesná definice by byla duše. Ale je asi nejblíže tomu čím Umr At Tawil ve skutečnosti je. Je to vůbec ta nejdůležitější entita v Mýtu, je to pravá Vůle Mága. Nebo také Duchovní průvodce. Ono přiřazení Yog Sothoth jako Chorozona vzniklo z nepochopení Umr At Tawil.

"A zatímco jsou zde ti, kdož se snaží hledat záblesky za oponou a přijmout Jeho vedení. Bylo by mnohem rozumnější vyhnout se osobnímu styku s ním. Jak psáno jest v Knize Thothově, jaká cena se skrývá za jediný letmý pohled. Nemohou projít zpět ti, kdo už jednou prošli skrze nezměrnosti, prolínajíc naším světem jako Tvary z temnoty, která je uchopí a sváže. Věc, kteráž kolébá se nocí, Zlo, jež vzdoruje Znamením Starších. Jak se traduje, stádo, které stráží tajné vchody každého hrobu a vzkvétá v jejich osazenstvu, je menším zlem než Temnota střežící Bránu. Ten, kdo prorážel skrze celý svět do Propasti nepopsatelného Požírače. Protože on je UMR AT TAWIL, nejstarobylejší, kterého písaři vylíčili jako Toho Života dlouhého."

"Záře UmrAtTawilovy kvazisféry zbotnala, ztuhla a přestala pulsovat. Mocnější svatozáře, jasnější než ty, které poletovaly kolem hlav Tvarů, jako blizárd přes zahalenou lebku děsivého Průvodce. "

"Trojrozměrné fáze tohoto malého celku dosažitelná První bránou, kde Umr At Tawil diktuje sny Starověkým. Ačkoli to člověk zve realitou, a skupinu myšlenek z jeho mnoha rozměrného originálu jako nereálno. Pravda je ve skutečnosti úplně opačná. To, čemu říkáme hmota a realita jsou ve skotečnosti stín a iluze a to, co zveme stín a iluze je pak hmota a realita. "

Nadvědomí, Kia, Duše, Vůle, Duchovní průvodce, Strážce Prahu, Chorozon, Tezcatlipoca

Strážce Prahu je personifikace nejhlubší psýché.

Umr At Tawil je Chorozon?

O Choronzonovi se praví v knize Johna Dee jako Cronozonovi. Na 92 straně True and Faithful Relation.

Otázka : Je znám tento jazyk v nějaké části Světa? či nikoliv? A pokud ano kde a komu?

Odpověď Gabriela : Muž ve svém stvoření, jsouc stvořen Nevinný. byl také oprávněn a stvořen jako spoluúčastník Síly a Ducha Boha. Kterýž není jediný kdo zná všech věcí z jeho Stvoření a promlouvá řádně, jmenujíce věci tak jak jsou. Ale byl účastníkem naší přítomnosti a společnosti ba mluvčím mysterii Boha. ba Bohem samým. Tak on v nevinnosti silou společníků Boha a nás jeho dobrých andělů byl vysoko postavený. A tak se stal svatým v očích Boha. Dokud Cronozon (to jest pravé jméno mocného Ďábla) záviděl jeho štěstí, a chápajíc se podstaty jeho malé části jež byla křehká a nedokonalá vzhledem k jeho čistému bytí. Začal naň útočit a zvítězil.

Takové hřešení stalo se zlořečeným v očích Boha. A tak se ztratila Zahrada potěšení jako rozsudek jeho pochopení. Ale ne zcela, Laskavost Boží byla hnána vpřed ( Jak praví vaše Písmo svaté) K zemi jež ostružinami byla pokryta. Kde se bytost hloupá a neschopná mluviti naučila řeči, kterou E (dward) K(elley) zve hebrejská ale není hebrejskou mezi vámi. V té pronesl a doručil svému potomstvu nejbližší znalosti kterou měl od Boha jeho Zvířat:

A on z vlastní podstaty rozdělil řeč do tří částí, dvanácti tří a sedmi. čísla jež setrvala ale pravdivé formy a výslovnost ne. A proto není síly kterou by ve vlastní důstojnosti, mnohem méně rovnati tím kterého my doručily, kterého Adam v pravdě oslovil v nevinnosti. Nikdy není pronesené ani odhalené muži doteď. V čem síla Boha musí konat, a moudrost v její skutečné povaze doručena.

Jež nesmí býti jmenovaná v žádném směru. nesmí být hovořena muži fantazie. Protože tato Práce a Dar je od Boha, jež je veškerou mocí. Otevře jazyk síly v tom smyslu že rozměry mohou sami sobě souhlasiti. Protože jak je psáno. Moudrost sedí na Kopci dřímajíc čtyři Větry. A držící je společně jako jas rána jež navštíví několik a dlící sám že Moudrost sama jest Vdovou.

Choronzon je ve skutečnosti Had poznání. Skutečný právoplatný strážce Prahu, dá vám pohledět do nitra duše a to zatraceně bolí. Je to ten kdo dal dle Bible poznat člověčenstvu. Dle jistého výkladu dal poznat rozkoš, sex. Ale v širokém slova smyslu dal poznat člověku, že je Bohem. Řekl člověku, že on má právo usednout na boží trůn.

Crowley o Chorozonově povaze napsal "Většina lidí na této zemi není v pořádku; nemohou přinutit své mentální svalstvo, aby udělalo aspoň nějaký pohyb. Nemají vůbec pravou vůli, neznají ji, mají jen řadu přání, z nichž většina si odporuje stále znovu a znovu. Oběť kolísá od jednoho přání k druhému a na konci života se jakýkoliv pohyb ruší... a nic se neuskuteční. Vyjma jednoho, a to si oběť většinou vůbec neuvědomí: zničení vlastního charakteru způsobené kolísáním a nerozhodností až do konce života. Takový charakter bude nakonec kousek po kousku roztrhán Choronzonem."

Choronzon je v učení Thelemi chaosem uvnitř jedince. Choronzon je chaos v psychokosmu. Je to tedy podělaná verse Umr At Tawil.

Pokud je Umr At Tawil dokonalou duší pak je Choronzon duší 99,9999% černohlavců (viz hip hopeři, křesťané, sluníčkáři …) Choronzon je pán iluze duše.

Umr At Tawil je konečným dokonalým Já. Které protíná veškerý časoprostor. Randolph Carter musel projít a čelit Choronzonovi na hoře KaDaath. Kde došel bolestivého poznání. Jen díky tomu mohl obdržet Stříbrný klíč. Symbolický klíč k osvícení a splynutí s Umr At Tawil.

Cesta k osvícení vede přes odosobnění. Rozpad Já. Jen pokud přestanete být člověkem stanete se osvíceným, bohem.

Co o sobě praví sám Umr At Tawil v povídce Skrze Brány Stříbrného klíče

Průvodce nesdílel tento spánek, a i tak se zdálo, že předává pokyny v nějaké důvtipné nehlučné formě. Zjevně on vkládal Společníkům obrazy věcí, které si přejí snít. A Carter věděl, že každý obraz předložené myšlenky se zrodí z jádra zjevení viditelný jeho pozemským očím. Když sny všech Tvarů dosáhnou jednoty, pak požadované manifestuje se a zhmotní se skrz silnou koncentraci. Viděl takové věci na Zemi, v Indii, kde společná projektovaná vůle okruhu adeptů, může vzít hmatatelnou podstatu, jako šedivý Atlaanat, o kterém jen málokdo odváží se mluvit.

Co ta Ultimátní brána je a jak jí projít si Carter nebyl jist. Avšak rostl v něm pocit napětí a očekávání. Byl si vědom, že má jistý druh těla a svírá v ruce Stříbrný klíč. Hmoty vysoko tyčícího se kamene naproti němu se zdály být protiváhou zdi směrem ke středu, kam se jeho oči stále upíraly. A pak náhle cítil, jak se duševní proudy Nejstarobylejšího zastavily a přestaly téct.

Úplně poprvé si Carter uvědomil, jak hrozné naprosté duševní i fyzické ticho dokáže být. Do dřívějška nikdy nepostrádal nějaký zřetelný rytmus, byť jen mdlý tajný rytmus rozšířené Zemské dimense. Ale teď, ticho, takové ticho, jako kdyby se vše propadalo do propasti. I když měl náznaky těla, jeho dech nebylo slyšet. Záře UmrAtTawilovy kvazisféry zbotnala, ztuhla a přestala pulsovat. Mocnější svatozáře, jasnější než ty, které poletovaly kolem hlav Tvarů, jako blizárd přes zahalenou lebku děsivého Průvodce.

"Muž Pravdy je mimo dobro a zlo," zanotoval hlas, který nebyl hlasem. " Muž pravdy jel Na všem v Jednom. Muž pravdy se učil o iluzi Jedné skutečnosti a že hmota je Velký šarlatán"

"Čas," pokračovaly vlny, "bez hnutí a bez začátku či konce, že existuje pohyb a způsobuje změnu je klam. Vskutku je sám iluzí, v úzkém pohledu bytostí v omezených rozměrech není nic takového jako minulost, přítomnost a budoucnost. Lidé uvažují o čase jen protože tak nazývají změnu, která je také iluzí. Vše co bylo je a bude existuje současně."

"Všechny sestupivší linky bytostí z konečných rozměrů," pokračovaly vlny, "a všechny stupně růstu, každé jedné z těchto bytostí, jsou pouze manifestací jediné archetypální a věčné bytosti ve vesmírných vnějších rozměrech. Každá místní bytost, syn, otec, děd a tak dále a každý stupeň invididualního jsouctví, novorozeně, dítě, chlapec, muž, je pouze nekonečnou fází té samé archetypální a věčné bytosti způsobený změnou úhlu vědomí na pláni které ji protíná. Randolph Carter ve všech letech, Randolph Carter a všechny jeho předkové, lidští, pozemští a předpozemští. Všechny tyto byly jen fáze z jednoho nejzazšího věčného "Cartera" vně času a prostoru. Pouhou projekcí přeludu rozlišovaného jen úhlem vědomí jež řeže pláň věčného archetypu."

"Archetypy," pulzovaly vlny, "jsou lidé Nejzazšího Abyssu, beztvární, nevyslovitelní a poznaní jen ojedinělými snílky světů nižších dimensí. Náčelník mezi takovými je informující Bytost sama, která vskutku byla Carterovým vlastním Archetypem. Bezvýznamná Carterova horlivost a všechno jeho břemeno zakázaných kosmických tajemství bylo přirozeným výsledkem původu z Nejvyššího Archetypu. Na všech světech veškeří významní mágové a všichni velcí myslitelé, ohromní umělci jsou toho tváří."

Umr At Tawil je tedy jedna sféra Yog-Sothoth, výsek z nekonečné množiny, jeden psychokosmos.

Při kontemplování nad Yog-Sothoth jsem došli k myšlence, že ono Yog-Sothoth je sjednocení kosmu v ultimátním Universálním měřítku, kdo hádá singularitu trefil. Ono by se tím vysvětlilo ono odvlečení Země do jiného kosmu či fáze bytí, prosté života. Pradávní možná preferují život v pro nás nepochopitelných černých dírách, kde zákony fyziky dávají vale. nejedná se o červí díru, průchod z bodu A do bodu B, ale o černou díru, Noyenu, která vše pohlcuje do jednoho superhmotného bodu. Pokud je to pravda, tak otevření Yog-Sothoth je něco co jsme očekávali od LHC. Příchod Pradávných tedy znamená přechod do stavu totoálního nebytí Kosmu. Není to pouhá invaze, je to zhroucení celého Universa do zárodeční fáze.

 

Copyright Koubič

all right reserved bo jak se to

ForumKontakt
spodnilista