Analýza

news

NecronomiconArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Analýza díla HPL díl druhýadsaf

Když Old Ones budou Great Old Ones

Prastaří jako Elder Things

Pokud budeme považovat Old Ones tj Elder Things za Great Old Ones. Což je možno aplikovat při troše fantazie. Tak to bylo úplně jinak a to.
Prastaří byli Prastaří jsou a Prastaří budou = Soudky byly Soudky jsou a Soudky budou, nebo seriozněji Stařešinové byli Stařešinové jsou Stařešinové budou nebo nejprůhledněji Starší bytosti byly Starší bytosti jsou Starší bytosti budou.
Starší bytosti přišly z hvězd jak se praví v Call of Cthulhu a opravdu začaly stavět prvně města pod moři.

, Prastaré, kteří žili dlouhé věky před zrozením prvních lidí a kteří přišli do mladého světa z nebes. Tito Prastaří byli nyní pryč, uvnitř Země či pod mořem; ale jejich mrtvá těla vypověděla prostřednictvím snů jejich tajemství prvním lidem,

Starší bytosti byli mrtvé, ale jejich napůl rostlinný původ z nich dělá tvory u kterých je „smrt“ pouze iluzí. Rostliny dormují jak víme.

Co ve věčnosti leží, mrtvé není
v záhadě věků i smrt ve smrt změní

That is not dead which can eternal lie.
And with strange aeons even death may die.

Mrtvé není to co věčně spí
A v záhadě věků i smrt může mřít nebo jak to přeložit

Vtip je v tom že Lovecraft si hrál s jazykem a podtexty. Foneticky zní ono That stejně jako ono Dead Takže Ded is not ded.

Mrtvé není mrtvé, co  se stále skrývá
A v podivných věcích dokonce i smrt smí zmírat 

Zase ... ať žije můj antitalent na rýmy. Už jsme si řekli cosi o dormaci. Spory se jeví mrtvé dokud nedostanou impulz k tomu aby začaly žít.

Toto byl jejich kult a vězni tvrdili, že existoval vždy a vždy i existovat bude, skrytý ve vzdálených pustinách a na temných místech po celé zeměkouli, dokud nenastane čas, kdy ze svého temného domu v mocném podmořském městě R'lyehu vystoupí velký kněz Cthulhu a opět se ujme vlády nad Zemí. Jednoho dne, jakmile budou hvězdy připravené, se ozve a tajný kult bude stále čekat, aby jej vysvobodil.

Co že znamená ty hvězdy připravené?

V Dunwich horror když Doktor Arrmitáž propadá do delýria, odkrývá roušku tajemství Prastarých Elder Things. Zde se poprvé projevují Elder Things jako ti Prastaří mnoha tvarů a forem.  A co je hlavní zde se poprvé projevují jako pěkné kurvy.

Když upadal do blouznění, zmiňoval se o vskutku děsivých věcech, mezi něž patřily zběsilé výzvy aby se zničilo cosi v zabedněném statku, a fantasmagorické narážky na jistý plán vyhlazení celého lidského plemene a veškerého živočišného a rostlinného života z povrchu zemského jakousi strašlivou prastarou rasou bytostí z jiné dimenze. Křičel, že Země se ocitla v nebezpečí, protože ony Prapůvodní bytosti touží po jejím vyklizení a odtažení ze sluneční soustavy a materiálního vesmíru do jakési jiné úrovně či fáze bytí, z níž kdysi, před miliardami let, odpadla. Jindy se zase hlasité dožadoval obávaného Necronomiconu a Remigiovy Demonolatreie, v nichž doufal najít nějakou formuli, jež by zastavila hrozbu, kterou přivolal.

Jiná sféra bytí? Fáze bytí? posuv fáze, to je změna spektra. Či astrální sféra? No vemte to takto, Azathoth stvořil svět, vysnil si ho nějakým způsobem v astrálu a asi omylem se začal svět tvořit v hmotném světě. Být v sféře kde je vše takové jaké chci a poté prokopnut do světa pevné hmoty ... to nasere.  
Pokud přijmeme teorii že došlo k posunutí vlnění, spaktra, či fázového posuvu na úrovni bytí pak by Prastaří Elder Things mohly vrátit vše do původních kolejí pouze za předpokladu nějakého nezemského činitele v podobě hvězd.

Jedna teorie říká že Prastaří úmyslně dormují. Vysvětlují to tak že není vyloučeno že Univers zažívá kosmické cykly podobné změnám ročních dob na Zemi. Tak jako některá zvířata hibernuíí (přezimují) během zimi, je pravděpodobné že i Prastaří musí spočívat "mrtví" ve spánku v současném cyklu Universa. Pokud je to tak tak Prastaří jsou momentálně uvězněni mocnými silami Kosmu a tak zůstanou do doby až planety budou v určitých pozicích či až budou hvězdy správně.

Donald Tyson se s definicí hvězd správně popral po svém.

Prastaří nemohou dlouho snášet povrch tohoto světa za eony se hvězdy změnily, začaly být špatně a jejich paprsky škodily tělu Prastarých. Jejich staří nepřátelé Yithiani odešli do budoucnosti, ale Prastaří nejsou schopni stvrdit svůj odkaz dokud hvězdy nedokončí jejich cesty oblohou a oni znovu přijdou z nebes jak již dávno učinili.  ---- blablabla Pak se Brána Yog Sothoth otevře a Prastaří sestoupí z nebes a povstanou ze svých hrobek aby znovu vystavěli města bez oken tam kde zůstanou pouze rozvaliny tohoto světa. Lidé se stanou jejich otroky jak již dříve byli.
A mocný Cthulhu otiskne myšlenky napříč zemí a mořem do jejich snů. Jak tomu dělal než se R'lyeh potopil pod zčeřenou hladinu. Dlouho Prastaří dlící ve výšinách šlechtili v lůnech lidských žen hybridy kteří by mohli snášet jed z hvězd. Těm kdo jim pomohou v tomto záměru darují okultní znalosti a moc nad jinými lidmi. Někdy se toto hybridní potomstvo podobá pěně a kráčí po zemi obrovské a neviditelné, zatímco jiné díky laskavosti jejich matek přijmou tvary které se více podobají lidskému tělu. Oni postrádají záměr těch kteří dlí ve výškách a poté hledají velké dílo Prastarých Práce Trapezohedronu. To je příčina proč tato rasa cestovala skrze obrovské vzdálenosti Vesmíru a skrz mnoho dimensí aby bydlela na této planetě.

Víme že Prastaří Elder Things jsou bytosti s prvky rostlin. Jsou závislí na světle, provádí fotosyntézu. Pokud hvězdy přestaly být správně, tj přestaly zářit barevným spektrem kterým měly, pak nezbývalo Elder Things nic jiného než začít vynucenou dormaci.
Další a dle mého realnější tezí je že naše sluneční soustava v jistém momentě přešla do jiné úrovně existence přirozenou cestou putování galaxii.

V dosti diskutabilním seriálu Okem Boha Hora, který je něco jako můj web  až na to že francouzky a s pohyblivými obrázky. Je jistá okultní skutečnost, která by mohla pomoci přijít na kloub Hvězdám správně.

Egypťané tvrdili, že každá duše má na svoje zdokonalení celý jeden  kosmický cyklus, dokud sluneční soustava neoběhne kolem centrálního Slunce galaxie. Během této doby, 25.920 let, planeta Země projde všemi dvanácti konstelacemi, souhvězdími, která představují dvanáct znamení zvěrokruhu na nebi. K tomuto cyklu dochází proto, aby duše obdržela různé energie. V průběhu dvanácti věků, každého trvajícího 2160 let, na ni působí síly hvězd. Dvanáct cyklů, které způsobují různé procesy a stavy.
Okem Boha Hora

Zkuste si představit, že je pravda ono tvrzení z Okem Boha Hora, představte si že Země proletí kolem dokola Galaxii za 26 000 let. Nejsem dobrý matematik ale kdyby tomu tak bylo tak by musela rychlost naší soustavy neboť je na obvodu Mléčné dráhy dosahovat více než rychlosti světla, což by mělo za následek diletaci času. Oněch 25 920 let je ve skutečnosti něco jiného.

Někteří badatelé upozorňují na to, že na noční obloze fungují nebeské hodiny, odměřující čas v cyklech dlouhých 25 920 let. Nebeský cyklus, nazývající se Velký rok či Platonický rok, je založen na jevu zvaném precese bodů rovnodennosti.
V okamžiku jarní rovnodennosti, což byl nejdůležitější starověký mezník roku, (viz. také Slunce - slunovrat a rovnodennost ) se hvězdná obloha nenachází přesně v pozici, v jaké byla o rok dříve. Zdánlivě totiž dochází  k velmi pomalému posunu hvězdného pozadí vůči slunci o 1 stupeň za 72 let. Za 2 160 let činí posun 30 stupňů, tedy jedno znamení zvěrokruhu. Precese způsobuje posunování bodu rovnodennosti celým cyklem zvěrokruhu za 25 920 let.[1] Při mnoho let trvajícím sledování východu slunce ve dni jarní rovnodennosti tak pozorovatel může zjistit, že se postupně mění jeho hvězdné pozadí. Zjednodušeně řečeno, pokud slunce vychází na pozadí jednoho zvířetníkového souhvězdí, pak za 2 160 let bude vycházet v dalším, vedlejším souhvězdí.
http://www.myty.info

 

Ještě co je to vlastně Precese.

Precese (posun) bodu rovnodennosti: postupný zpětný posun zvířetníkových znamení oproti stálicím na nebeské klenbě v dlouhodobém časovém horizontu, který je způsoben vychýlením zemské osy. Retrogrese rovnoden-nostních (ekvinokčních) bodů oproti hvězdným konstelacím znamená, že první stupeň Skopce dnes ve skutečnosti vidíme v Rybách. Tento jev stojí za vznikem myšlenky astrologických „Věků". Indická astrologie s precesí rovnodenností počítá, tradiční západní astrologie nikoliv.

Timah.ic

Oněch 25 920 let je cyklus kdy Slunce bude vycházet na témže místě zodiaku. Tedy za 2 160 let se Slunce posune o jednu příčku zodiaku.

25 920 let je v porovnání se stářím Země směšných. Prastaří měli zmizet před mnoha a mnoha miliony let.

Galaktický rok

Slunce i se soustavou svých oběžnic je okrajovou součástí Galaxie (Mléčné dráhy), která jako celek rotuje kolem své osy. Slunce tedy obíhá kolem středu Galaxie a v Harvardově-Smithsonově Centru pro Astrofyziku v americkém Cambridge v roce 1999 poprvé určili, že doba oběhu Sluneční soustavy kolem středu Galaxie trvá zhruba 226 (212 až 240) milionů let. Tato oběžná perioda je někdy nazývána galaktický rok. Vyjdeme-li z toho, že Země vznikla zhruba před 4,65 miliardami let, znamená to, že dnes Země (se Slunečné soustavou) uskutečňuje svůj 22. či 23. oběh kolem středu Galaxie.

Galaktický epicykl je zjednodušený matematický model, který popisuje pohyb těles v komplikovaném gravitačním poli galaxií. Tato metoda rozkládá složitý pohyb objektu do dvou jednodušších, ležících v rovině galaxie. Základním pohybem je přibližně rovnoměrný kruhový pohyb základního vztažného (referenčního) bodu (středu epicyklu) v konstantní vzdálenosti od těžiště galaxie, tedy po kružnici, která se nazývá deferent. Druhým pohybem je oběh vlastního tělesa kolem tohoto referenčního bodu, který se děje po více či méně excentrické elipse, nazývané epicykl. Složením těchto obou pohybů a případně oscilací ve směru kolmém k rovině galaxie (tzv. z-oscilace) dostáváme aproximaci skutečné trajektorie tělesa uvnitř galaxie. Periody obou, respektive všech tří pohybů se mohou navzájem lišit a nemusí být ani soudělné Proto výsledná dráha tělesa prakticky nikdy není uzavřená křivka.

Wikipedia

 

Milankovičovy (klimatické) cykly jsou společným efektem změn v pohybech Země, které mají za následek změny klimatu v 100 000 leté periodě dob ledových. Jsou pojmenovány po srbském inženýrovi a matematikovi Milutinu Milankovičovi. Příčinami jsou proměny výstřednosti (excentricity) oběžné dráhy Země, osové slapy a precese oběhu Země.

To co si myslím, tedy vím už dlouho definoval Pavel Turnovský, význačný český astrolog pod pojem hvězdný zodiak galaktického centra. Abychom zahrnuli do kalkulace celý hodinový stroj známý jako Kosmos musíme zohlednit především rotaci naší Galaxie popřípadě rotiaci našeho Černého slunce (mluvím o supermasivní černé díře ve středu Mléčné dráhy).

Vztahy mezi zodiakem Černého slunce (můj výtvor) a naším zodiakem budou svázané velice pevně. Nelze říct kolik má Mléčná dráha levelů zodiaku, může to být 12 ale taky to může být mnohem mnohem víc či méně. Je jasné že zde hrají roli i jiné galaxie a kupy galaxii, ale to už je opravdu nad chápání moderní vědy. Jen si musíme uvědomit že i zodiak Černého slunce je hovno oproti těm tunám kol co jsou daleko předaleko.
Představte si hodinový stroj. První část strojku ovládá sluneční soustavu. Rozumíme jí je to easy, za desítky let se i z Barta Simpsona stal hodinář (Specialní čarodějnický díl tuším 16 řada). Teď si představte že toto soukolí je jen nepatrným fragmentem jiného kola Mléčné dráhy. Tento stroj je stvořen z budíků jako je ten náš vzájemně propletených ozubenými koly. A teď použijte mega zoom dozadu a vidíte že náš hodinový stroj velký a složitý jak kráva s miliony koleček je zase pouhým ozubeným kolečkem v nekonečném stroji. Jednoduše si představte fraktály v podobě ozubených kol.
To že hvězdy dávají jisté energie je fakt, horoskop je nekompromisní. Lze říct jak se bude chovat jedinec když se narodí tehdy a tehdy za té a té síly planet, hvězdy. Je to určitá impregnace jedince. Že to platí tak dobře zde na Zemi je výsledkem toho že jsou nám tyto energie nejblíže a tak tedy mají největší vlil. Vibrace jsou nejsilnější a ostatní vibrace přetlučou. Ale přichází vlny, revoluce, které kaskádově projedou všemi ozubenými kolečky. Jsou to změny cyklu Černého slunce.  

Jednoduchou matematikou (na kterou jsem použil kalkulačky) nám vyjde že 240 000 000/12 = 20 000 000 let. Tedy v jednom úseku galaxie setrvá sluneční soustava 20 000 000 let. To už je méně zanedbatelná doba. Potíž je v tom že nejspíše onen zodiak je vztáhnut geocentricky a tedy nezle z Galaxie udělat hodiny, ze Země ručičku hodin a z zodiaku číselník. Je to jen teoretické rozdělení na našich 12 cyklů. I tak však můžeme s velkou pravděpodobností říct že postup Solárního systému po okraji Mléčné dráhy znamená přesouvání z jedné úrovně do další.

„plán vyhlazení celého lidského plemene a veškerého živočišného a rostlinného života z povrchu zemského jakousi strašlivou prastarou rasou bytostí z jiné dimenze. Křičel, že Země se ocitla v nebezpečí, protože ony Prapůvodní bytosti touží po jejím vyklizení a odtažení ze sluneční soustavy a materiálního vesmíru do jakési jiné úrovně či fáze bytí, z níž kdysi, před miliardami let, odpadla“

Tedy ono odpadnutí z úrovně bytí je právě přesun našeho SOL do jiné úrovně, nejspíše vibrační hladiny.

800x se vejde Velký rok (25 000) do 1/12 Galaktického epicyklu (když použijeme 20 000 000 / 25 000 a 9600x do celého Galaktického epicyklu. 25 000 jsem použil bo se to lépe ťuká na kalkulačce.

Takže si to sumarizujeme

Siderický měsíc je roven 27,321 661 tj doba kdy se dostane na stejnou pozici

Oběh Země kolem Slunce proběhne za 365,24220 dne

4627-4670 let  společná perioda všech známých planet (all planets synod) tohle si nejsem jist co přesně je snad konjunkce všech planet.

Návrat do stejného bodu zodiaku 25 920 let

Oběh Slunečního systému s naší Zemí kolem dokola Galaxii (Černé slunce) proběhne za zhruba 250 000 000 let

Tyhle čísla měli za účel ukázat že Univers má hodiny a ty hodiny jsou kurevsky složitý a přesný. Onen stav správných hvězd je ukryt v cyklu Universa.

Whateleyovi jsou Elder Things?

Má levá ruka VZH přišel na velice trefnou myšlenku. Dříve jsem považoval Dunwichskou hrůzu tím myslím onu entitu za Shoggotha, ale jak jsem zabředl do Chaosácké koncepce, která je ale dosti přetvořená toto jsem vypustil z hlavy, ale podívejte se na to co se v Hrůze v Dunwichi píše.

"Víc místa Willy, brzo víc místa. Ty rosteš - a tamto roste ještě rychlejc. Brzo ti to bude připravený sloužit, chlapče. Votevři bránu Yog-Sothothovi tím dlouhým zaříkáním, který najdeš na straně 751 r kompletního vydání a pak podpal to vězení. Voheň ze zemi! to spálit nedokáže."

„krm to pravidelně, Willy a dávej pozor na množství; ale ať to příliš nenaroste, páč kdyby se to vyvalilo ven nebo uteklo dřív, než se votevřeš Yog-Sothothovi, všecko skončí a bude to k ničemu. Jenom ti z venku to můžou přimět k množení a práci... Jenom voni, ti staří, co se chtěj vrátit..."

'Feed it reg'lar, Willy, an' mind the quantity; but dun't let it grow too fast fer the place, fer ef it busts quarters or gits aout afore ye opens to Yog-Sothoth, it's all over an' no use. Only them from beyont kin make it multiply an' work... Only them, the old uns as wants to come back...'

„Brzy upadl ve větší nelibost než jeho matka či děd a ve všech dohadech o něm bylo možno slyšet narážky na dávná kouzla sta­rého Whateleyho a na to, jak se kdysi otřásaly kopce, když vřeštěl ohavné jméno Yog-Sothotha uprostřed kamenného kruhu s obrov­skou knihou otevřenou v náručí. K chlapci cítili odpor i psi a před jejich hrozivým štěkáním se vždycky musel uchylovat k nejrůznějším obranným taktikám.“

„Dnes jsem poznal Aklo pro Sabaoth [stálo v ní], což se mi nelíbilo, ncboť odpovídá kopcům a ne vzduchu. To nahoře je přede mnou dál, než by mi připadlo možné, a nejspíš nepobralo moc pozemského rozumu. Zastřelil jsem Jacka, kolii Elama Hutchinse, když mě chtěl kousnout, a Elam říká, že by mě zabil, kdyby se k tomu dostal. Myslím, že nezabil. Děda mi včera v noci předříkával formuli Dho a myslím, že jsem spatřil vnitřní město na a magnetických pólech. Dojdu na tyto póly, jakmile se země vyčistí, pokud nezaznamenám úspěch s formulí Dho-Hna, když ji použiju. Ti ze vzduchu mi při sabatu řekli, že než zemi vyčistím, uplynou léta, a myslím, že to už bude děda mrtvý, takže se budu muset mezi Yr a Nhhngr naučit všechny úhly rovin a všechny formule. Ti z venku mi pomůžou, ale nenabydou těla bez lidské krve.To nahoře vypadá, že bude mít náležitý vzhled.Trochu to vidím, když udělám voorské znamení nebo na to fouknu trochu lbn Ghaziho prášku, a podobá se jim, jako když bývají o filipojakubské noci na kopci. Ta druhá tvář se může trochu oslabit. Rád bych věděl, jak budu vypadat až se země vyčistí a nebudou na ní žádné pozemské bytosti. Ten, co přišel s Aklo Sabaoth, řekl, že možná změním podobu, protože bude třeba hodně zapracovat na vnějším vzezření."

Vzpomeňte si na nevraživost psů vůči Elder Things v Horách Šílenství. A na konec Elder Things ve spárech psů. Samozřejmě že se mluví o Antarktosu a zmrzlém městu pod ním. Ti ze vzduchu jsou extraterestrická rasa,  nejspíše Greys. Kteří přislíbili Elder Things (Prastarým) pomoc při hibridizaci. Will Wilbur Whateley je výsledkem kombinace člověčí DNA s podstatou Elder Things. Naproti tomu bratr Wilbura byl téměř čistě protoplasmickou shoggotoidní bytostí jež mohli plně ovládat pouze Elder Things za pomoci telepatie. DNA člověka byla minimální ale jisté znaky zůstaly, viz jeho tvář jež jak říkal Will by se měla potlačit.

„Bezpochyby byl zčásti lidského původu, neboť měl značně lidské ruce a hlavu a v kozlí, bezbradé tváři se zra­čila pečeti rodu Whateleyů. Ovšem trup a dolní část těla patřily do teratologické říše zrůd, takže tvorovi mohlo umožnit volný a bez­pečný pohyb po zemi pouze dostatečné množství šatstva.
V oblasti nad pasem byl částečně antropomorfické povahy; třeba­že hrud', na níž stále ostražitě spočívaly ostré psí drápy, měl pokry­tou tuhou, retikulární krokodýlí či aligátoří kůží. Strakatý, žlutočerný hřbet vzdáleně upomínal na šupinatý povrch jistých hadů. Od pasu dolů to však bylo horší; zde mizela veškerá podobnost s člo­věkem a začínala pustá fantasmagorie. Kůže zde byla hustě porost­lá drsnými černými chlupy a z břicha ochable čnělo množství dlou­hých zelenavě šedých chapadélek zakončených rudými savými ústy. Byla prazvláštně uspořádána a patrně svou symetrií odpovídala ja­kési kosmické geometrii, neznámé Zemi ani sluneční soustavě. Na obou bocích se tvorovi otvíralo zakrnělé oko, zasazené hluboko v narůžovělém obrveném důlku; zatímco místo ocasu z něj čněl ja­kýsi chobot či sosák s fialovými kruhovitými vrypy, jenž vykazoval silnou příbuznost s nevyvinutými ústy či hrdlem. Dolní končetiny s výjimkou černého ochlupení, zhruba připomínaly nohy pravě­kých veleještěrů a končily žilnatými tlapami, jež nebyly ani kopyty, ani pařáty. Když se tvor nadechoval, jeho ocas a chapadla rytmicky měnily barvu, jako by jej cosi spjaté s oběhovým systémem nuti­lo přecházet od normálního zabarvení k nelidskému nazelenalému odstínu, přičemž na ocase se změna projevovala jako zdání žluti, jež se v prostoru mezi halovými prstenci mísilo s nezdravou našedlou bělobou. O skutečné krvi nemohlo být řeči; byla vidět pouze zapá­chající zelenavě žlutá jícha, rozlévající se po natřené podlaze mimo obvod lepkavého mazu a způsobující podivnou ztrátu barevnosti. „

„Bylo to - víte, byla to z velké části jakási síla, která nepatří do naší části vesmíru; jakási síla, která působí, roste a utváří se podle jiných zákonitostí, než jsou zákonitosti našeho druhu přirozenosti. Nepřináleží nám povolávat tyto věci zvenku; o to se pokoušejí jen vel­mi zlomyslní lidé a velmi zlomyslné kulty. Určitá součást této věci byla i ve Wilburu Whateleym - bylo jí dost na to, aby z něho udě­lala ďábla a předčasně dospělou zrůdu a aby nám při jeho smrti na­bídla mimořádně hrůznou podívanou. Spálím jeho prokletý deník, a pokud chcete zažít trochu rozumu, ten oltářní kámen na kopcikopci vyhodíte do povětří a svrhnete všechny kamenné kruhy na ostatních kopcích. Podobné věci sem přivedly bytosti, jež se těšily tak velké oblibě u Whateleyů - bytosti, které sem tento rod chtěl fyzic­ky vpustit, aby vymýtily lidskou rasu a odtáhly Zemi na nějaké ne­popsatelné místo za nějakým nepopsatelným účelem.

Pokud jde o tu věc, kterou jsme právě poslali pryč - Whateleyovi se o ni starali, nebol měla sehrát strašlivou roli v jejich budou­cím konání. Rostla rychle a nabývala na velikosti ze stejného důvo­du, proč rychle rostl a nabýval na velikosti i Wilbur - předběhla ho však, neboť v sobě měla větší poměr cizorodosti. Není třeba se ptát, jak ji Wilbur povolal ze vzduchu. Nijak ji nepovolal. Byla jeho dvojčetem, na rozdíl od něj se však více podobala otci."

Will byl takovým kompilátem všech evolučních větví naší planety. Obsahoval plazy, hlavonožce, savce a další zástupce. Jednalo se tedy souhrn všeho co na Zemi Elder Things vyšlechtili z Ubbo Sathla. Dále byl stvořen čistou DNA Prastarých. Jednalo se o životaschopného  jedince. Ale jeho původ byl na obtíž, zvířata cizost organismu vycítila obzvláště pak psi. Skončil stejně jako jeho praprapraprapředci.
Éteričnost jeho bratra může být pochopena jako jistý předstupeň šlechtění šogota. Šogot musí nabýt jistých kvalit než se stane hrubohmotou entitou. Pokud budeme považovat Dunwichskou hrůzu za astrální útvar, je pak onen hrubohmotý šogot výsledkem oživení mrtvé tkáně právě touto astrální energii.  
, byla to z velké části jakási síla, která nepatří do naší části vesmíru; jakási síla, která působí, roste a utváří se podle jiných zákonitostí, než jsou zákonitosti našeho druhu přirozenosti. Nepřináleží nám povolávat tyto věci zvenku;
Byla to tedy energie, jež roste dle toho jak vstřebává astrální těla, energie jiných živých tvorů. Je to dost podobné tvorbě golema z hlíny. Nejdříve utvoříte z hlíny tvar a poté pomocé šému vdechnete život. Běžně se šogot tvoří z organické látky, spermatu a jejího energetického potenciálu (který je enormní). Za pomocí vůle se vyzařované energii vštípí ineligence a tvar a on pak plní úlohu elementára. To je normální postup jak se dá tato entita stvořit v realných podmínkách. Lovecraftův šoggot jde ještě dál a než plně začne fungovat v naší úrovni vibrací musí být injektován do genetického materialu. Pojídá a roste roste a pojídá sílí a nakonec pohltí i fyzickou hmotu a možná za pomocí buněčného dělení, dosti nekontrolovaného, jako kalus, utvoří normálního šogota.

ForumKontakt
spodnilista