Kitab Al Azif

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Kitab Al Azif adsaf

 

Naše Bible jest konečně v našem jazice ... jazyce ... v ... prostě snažím se to přeložit ... dílo skázy dokonáno.

O Prastarých jedněch a sémni jejich adsaf

Prastaří byli, Prastaří jsou a Prastaří budou. Z temných hvězd přišli dřív než bylo lidstvo zrozeno, nevidění a odporní sestoupili na prastarou Zemi. V hlubinách oceánů se rozrůstali, zatímco věky plynuly, dokud se z moře nezvedla zem. načež se v zástupech vynořili ven a temnota opanovala zemi.

Na zamrzlých pólech vyrostla mocná města a Ve výšinách postavili chrámy nepřirozeným těm jež bohové prokleli. Sémě Prastarých pokrylo Zemi a potomci jejich přetrvali věky. Shantankové z planiny Leng jež dílem jejich rukou jsou. Ghasti, kdož dlí v pradávných labyrintech Zinu je blahořečí jako pány své. Oni zplodili Na-Hag a Vyzábliny jež sedlají noc. Velký Cthulhu jejich bratrem jest a šoggoti jejich otroky. Dholové jim skládají poctu v nočním údolí Pnoth a Gugové zpěvem velebí je pod vrcholky starověkého Thorku.

Oni kráčeli uprostřed hvězd a kráčeli po Zemi. Město Irem ve Velké poušti znalo jich. Planina Leng v Chladné pustině je vidělo procházet. Mimočasová pevnost čnící do nebe nad mraky na hoře Neznámého Kadathu je jimi poskvrněna.

Prostopášně Prastaří kráčeli cestami temnoty a rouhání jejich bylo ohromné na celé Zemi. Vše co bylo vytvořeno bylo skloněno pod jejich silou a znalo jejich zkaženost. A Stařší otevřeli své oči a spatřili ohavnosti těch jež zpustošili Zemi. Ve své zlobě stáhli ruku svou proti Prastarým jedněm. Čekající uprostřed jejich zlotřilostí je odvrhli pryč ze Země, do prázdnoty jež bez řádu jest kde vládne Chaos a tvary se vytrácí. Starší zapečetili průchod a síla Prastarých pozbyla svou moc.

Odporný Cthulhu v době té z temných hlubin povstal a běsnil zuřivostí nepopsatelnou proti Ochráncům Země. A Starší svázaly jeho jedovaté sevření mocnými kouzly a jej uvěznili v městě Rlyeh. Kde on bude spát mrtvý a snít do doby než konce Věku nastane.

Za branou dlí nyní Prastaří jedni, v člověku nepoznaném vesmíru, v úhlech mezi světy. Mimo sféru Země oni setrvávají očekávajíc čas návratu svého. Země jich pamatovala a ví že čas jejich opět nastane.

Prastaří jedni, spojení s beztvarým hnusem Azathothem, jejich pánem, setrvávajíc s ním v černé sluji ve středu Universa. Kde hlodá hladově v původním Chaosu mezi šíleným tlukotem skrytých bubnů, mlčícího pískání neviděných píšťal a nikdy nekončícím křikem slepých slabomyslných bohů, motajících se a pohybujících se bezcílně až do konce věků. Duše jeho dlí v Yog Sothoth a on dá pokyn Prastarým jedněm když hvězdy určí čas příchodu jejich. Yog Sothoth bránou jest, kterou Prastaří jedni znovu vystoupí z prázdnoty. Yog Sothoth zná labyrinty času, čas sám jest jím a čás je Yog Sothoth. Ví odkud Prastaří přišli v pradávných dobách a ví odkud se vrátí až se cyklus začne opakovat.

Po dni příde noc, dny člověka skončí, a oni budou vládnout tam kde již jednou vládli. Jako ohavnost budou známi a jejich prokletí Zemi bude špiniti...

Ty časy a období kdy uzřít jich lze adsaf

Kdykoliv budete chtít volat ty dlící ve vnějšku, musíte správně zvolit období a čas, ve kterém sféry se protínají a vlivy jejichž proudí z prázdnoty

Jest třeba sledovat cykly Měsíce, pohyby planet, Sluneční kurs skrze zodiak a stoupající souhvězdí.

Obřady základní musí provedeny býti pouze v řádných jim náležících obdobích. Na Hromnice to jest druhý den druhého měsíce. Beltane předvečer května. Lammas ten jest dnem prvním osmého měsíce ročního cyklu. Roodmass čtrnáctého dne měsíce devátého a na Svátek všech svatých předvečer listopadu.

Obávaného Azathotha lze volat když Slunce ve znamení skopce, lva či střelce jest, Měsíc ubývá a Mars a Saturn v konjunkci jsou.Yog Sothoth povstane když Sluneční soustava vstoupí do ohnivého domu lva a doba Lammas nastává. Strašlivý Hastur se vyvolává na Hromnice v čase nočním, když Sluneční soustava je ve vodnáři a Merkur v trigonu. Na Velkého Cthulhu obrátiti se jen v předvečer Svátku všech svatých, když slunce setrvává v domě škorpiona a souhvězdí Orion povstane. Moc nejsilnější bude pokud všechna blahoslavení ulpí do cyklu když Luna v novu nachází se. Vyvolávat Shub Niggurath je možno když ohně Beltane žhnou na vrcholcích kopců a Slunce v druhém domě se nachází. Opakovat ritual v den Roodmass kdy Temný jeden (Nyarlathotep) zjevuje se.

Vztyčení kamenů těch adsaf

Pro stvoření Brány, skrz niž Oni mohou se z vnější prázdnoty manifestovat. Jest třeba sestavit kameny v jedenácterém uspořádání.

šutry

Za prvé je nutné vyzdvihnout čtyři základní kameny nechť ony vyznačí od váš čtyři větry, vyjí ony skrze svá období. Na sever umístěte kámen Velkého chladu, který bude tvořit bránu zimnímu větru, rytá sigilie náležící Zemskému býku vyrývaná směrem k vám jest tato(Taurus.)taurus

V prostoru na jihu pět kroků od kamenu severního, vy břidlicový kámen Prudkého žáru vztyčíte. Směrem k sobě jí zaopatříte sigilii Lvohada (Leo)leo

Kámen Vířivého větru musí na východ být postaven kde první bod rovnodennosti jest a směrem k vám vyryto znamení nositele vod.(aquarius)aquarius

Bránu spěchajícího proudu necháte přibít na západ nejblíže ke středu, pět kroků od vás ke kameni východnímu Kde Slunce za večera hyne a cyklus noci se vrací. Kámen opatřete znamením vyrytým směrem k vám, znak škorpiona jehož ocas hvězd dotýkati se bude.(Scorpion ).scorpion

Vyzdvihněte sedm kamenů, těm, kteří se na nebesích prochází. Vnitřní čtveřice skrze její různorodé vlivy, zajistí vám koncentrování síly. Od vás na sever za kamenem Velkého chladu, postavte první kámen Saturnu tři kroky od něj vzdálený. Takto dokonáte v protisměru chodu hodin, další oddělené kameny, Jupiteru, Merkuru, Marsu, Venuše, Slunce a Luny, každé opatřené znamením jim náležejícím.

Ve středu uspořádání postavíte oltář Prastarým jedněm, opatřeným znamením Yog Sothoth,

yog sothoth sign

a mocnými jmény Azathoth, Cthulhu, Hastur, Shub-Niggurath a Nyarlathotep.

oltar

Tyto kameny budou branou, kterou budete schopni volat je z vnějšku mimo čas a prostor. Snažně proste o nocích kameny, když Měsíční svit ubývá, Otočeni čelem k jejich příchodu. Mluvte slova a dělejte gesta, která přivolají Prastaré zpět, aby opět kráčeli po Zemi.

O znameních rozličných adsaf

Ty nejmocnější gesta tvoří se levou rukou a využijete jich při obřadech svých.

znameni ruky

První znamení jest znamení VOOR, jest přirozeným a pradávným znamením Prastarých. Učiňte jej pokaždé,když budete volat ty, jež dlí za prahem.

Druhým znamením je Kish, překonává všechny hranice a otevírá brány do nejzazších rovin.

koth

Na místě třetím jest velké znamení Koth, jež pečetí brány a hlídá stezky.

Čtvrté znamení přináleží Starším bohům. ochraňuje ty, kdož chtějí vyvolat síly noci a vykáže síly nepřátelské a jejich nebezpečenství.

znameni ruky

Poznámka: Znamení Starších formu druhou má, v níž vyryté do šedého kamene Mnar slouží k zadržení moci Velkých Prastarých do konce věků.

Smíchání směsi té kadidla Zakuba adsaf

Když Luna přibývá v hodinu a den Merkuru. Vy nashromáždíte od každého stejně části. Myrhy, cibín, ambroň, pelyněk, assafoetidia, galban a pižmo. Vše toto smícháte do jednoho a na nejjemnější prášek rozdrtíte.

Umístíte tak všechny shromážděné prvky v nádobě ze zeleného skla a neprodišně uzavřené zátkou s vepsanými sigiliemi Marsu a Saturnu.

Mars

Saturn

Pozdvihněte nádobu k čtyřem větrům a nahlas křičte mocná slova.

Ku severu: ZIJMUORSOBET, NOIJM, ZAVAXO!

Na východ: QUEHAIJ, ABAWO, NOQUETONAIJI!

Směrem k jihu: OASAIJ, WURAM, THEFOTOSON!

K západu: ZIJORONAIFWETHO, MUGELTHOR, MUGELTHOR-YZXE!

Zakryjte nádobu černou látkou a odložte. Po dalších sedm nocí budete nádobu koupat ve svitu Luny po dobu jedné hodiny. Vy budete nádobu zakrývat pod černou látkou od ranního kuropění až po Slunce západ.

Vše výše učiněné bude směřovat k výrobě směsi, Jež ve spojení s vašimi znalostmi vám dá sílu přivolat vládnout ďábelským legiím.

Poznámka: Když vy užíváte směsi pro obřady základní, pro větší účinnost směsi té, jest možno přidati jeden díl prášku z mumie egyptské. Použití vůně Zakuba při všech obřadech zasvěcených starověkému učení, doplňte živím uhlím z tisu či dubu.

A až duchové se zjeví blízko mlhavého kouře směsi, okouzlí je a oslní tak, že se jejich moc podvolí vůli vaší.

Ku udělání prášku Ibn Ghaziadsaf

Mystický prach zhmotnění: Z hrobky v níž mrtvé tělo leží po sto let a více uzměte prach. Poté Tři díly prášku Armanath. Dva díly popínavého břečťanu a jeden díl kvalitní soli. V den a hodinu Saturnu smíchejte vše toto v hmoždíři otevřeném. Nad přísadami smíchanými znamení VOOR udělejte a zapečeťte prášek v olověné urně načež znamení Koth na ni vyryjte.

Použití prášku toho: Kdykoliv vy budete chtít sledovat éterická zjevení duchů, foukněte z dlaně, nebo ostří Bolyne, špetku prachu v směru příchodu jejich

A však znamení Starších nezapomeňte vykonat, aby výhonky temnoty neobepnuly duši vaší.

Pomazání Kephnes toho Egyptskéhoadsaf

Ten každý jež pomaže si hlavu mastí Khepnes ve spánku uzří vize toho co nadejde. Když Měsíc přibývá na místě září jeho oblaženou, v hliněném tavícím kotli, v množství převelikém olej lotosu dejte, posypejte a jednu mandragoru v prášku. Pak míchati musíte větví vidlicovitou z divokého trnitého křoviska. Až bude dokonáno proneste zaklínání Yebsu, z papyru vějířovitého uspořádání.

Jsem přízraků pán,

Oridimbai, Sonadir, Episghes,

Jsem Ubaste

Jsem Ubaste, Ptho zrozený z Binui Sphe, Phas;

Ve jménu Auebothiabathabaithobeuee

Dej moc mému zaříkání Ó Nasira Oapkis Shfe,

Dej sílu Chons v Thebách Nefer-hotep, Ophois,

Dej sílu Ó Bakaxikhekh!

Přidejte špetku lektvaru z rudé země, devět kapek sody, čtyři kapky balzámu z kadidla a jednu kapku krve z pravé ruky tvé. Vše toto spojte v poměru totožném s tukem housete a umístěte nad oheň. Pokud vše vykonáno náležitě bylo a temná pára začne zvedati se, vykonejte znamení Starších a odstraňte nádobu z ohně. Až vychladne mast, vy nejlépe v alabastrové urně uchováte ji, na místě tajném známém vám pouze do doby té než vy užít ho budete chtít.

Pro vykování šavle z Barzaiadsaf

V dni a hodině Marsu, když Luna dorůstá, začneme pracovat na šavli z bronzu a rukojetí z kvalitního dřeva ebenového.

Na ostří ze strany jedné v pište tyto znaky

Barzai strana1

A ze strany druhé

Barzai strana2

V den a hodinu Saturnu, když Měsíc ubývá Rozdělejte vy oheň z vavřínu a větví tisu. A nabídněte ostří plamenům, říkaje pětinásobné zaříkání

Silně vzývám vás povstaňte O mocné přízraky dlící v Abysu

Ve obávaném a mocném jménu Azathotha předstupte sem a darujte moc tomuto ostří tvarovanému dle starověkého vědění.

XENTHONO-ROHMATRU přikazuji ti, O AZIABELIS od YSEHYROROSETH, Já volám vás O ANTIQUELIS, v obrovském a hrozivém jméně DAMAMIACH který CROM-YHA pronesl a hory přinutil se třást. O BARBUELIS navštiv mne a pomož mi. Obdař tuto zbraň silnými kouzly, plamennými runami, které budou nahánět strach do srdcí všech přízraků jež by neposlechly příkazů mých. A které nápomocné bude pro veškeré magické operace mé.

Ve jménu velkého a mocného YOG SOTHOTH a v nepřemožitelném znamení VOOR (udělej znamení)

Dej mi moc!

Dej mi moc!

Dej mi moc!

Když plameny v modré se změní to jest znamením, že přízraky vašim požadavkům se podvolí načež zchladíte ostří v před připravené směsi slané vody a kohoutí té divné červené věci co má nahoře?

Zapalte kadidlo Zakuba jako oběť přízrakům, a poté k jejich domovům propusťte je slovy těmito.

Ve jménech Azathotha a Yog Sothoth jejich služebníku Nyarlathotepovi a ve znamení Starších (udělejte znamení Starších) Já propouštím vás opusťte místo toto v míru a nevracejte se dokud vás nepřivolám zpět. (zapečeťte portál znamením Koth)

Zabalte šavli v látce z hedvábí černého, a dejte stranou do doby, dokud nebude potřeba. Na paměti mějte, že ruka nikoho jiného nesmí se dotknout šavle této, jinak síla její by navždy ztracena byla.

šavle z Barzai

Abeceda Nug-Sothadsaf

Nug Soth

poznámka: Při psaní mystickým písmem Nug Soth v latince C jest sloužící jako K.

Znaky Nug jsou klíčem do úrovní, slouží talismanů výrobě a ku potřebě všech svatých nápisů.

Hlas Hastura tohoadsaf

Slyšte hlas obávaného Hastura toho. Slyšte povzdech truchlivý víru šíleného, spěchajícího větru nejzazšího vířícího temně mezi mlčícími hvězdami. Slyšte toho kdož vyje, rozeklaného hada dlícího v útrobách dolní země. Toho jehož ustavičné burácení stále plní mimočasové oblohy skryté planiny Leng .Nikdo nepozná toho kdož lesy mocně trhá a města bortí, nikdo nepozná ruku jež udeřila a duši která ničí ve jménu beztvarého hnusu Prokletého jednoho jehož forma lidem nejasná se jeví. Slyšte pak hlas jeho v hodině té temné, odpovězte volání jeho, skloňte se v modlitbě při příchodu jeho a však nikdy jména jeho na hlas neproneste.

K Nyarlathotepovi vztahující seadsaf

Slyším plíživý chaos jež volá z poza hvězd. A oni Nyarlathotepa stvořili, aby poslem jejich stal se a zahalili jej oni do chaosu aby forma jehož skrytá byla uprostřed hvězd. Kdož zná tajemství Nyarlathotepa? Protože on jest maska a vůle těch jež přebývali když zákony času ještě nebyly stanoveny. On kněžím jest, éterem, obývajícím vzduch a tváří mnoho má, které nikdo nedokáže přivolat zpět. Vlny ustanou před ním. Bohové obávají se jeho volání. Našeptává ve snech lidských těm kdož znali formu jeho?

Ten Leng v pustině chladnéadsaf

Kdož na sever hledí za zemí soumraku z Inquanok nalezne tam zamrzlou, pustou, tmavou a mocnou rovinu přemnohokrát zakázaného Lengu. Vězte že stranit se Lengu vždy jest čas. Hořící pekelnými ohni a znečistěný skřípáním ohavných ptáků Shantaků jež ve výšinách se prohání. Poskvrněné vitím Na Hag jež plodil v nočních jeskyních a navštěvuje sny člověčenstva s šílenstvím neznámým a šedým chrámem z kamene v útrobách slůje Nočních vyzáblin, v němž v osamocení přebývá ten kdož žlutou masku nosí. Ale buď na pozoru O člověče, opatruj se před těmi kdož vkročily do temnot opevnění Kadathu protože ten kdož spatřil jeho ?vznešené? Pány, bude znát pařáty zkázy

Kadath ten neznámýadsaf

Který muž poznal Kadath?

Pro koho je známý ten

jež vždy přebýval v cizím čase

splétající včerejšek, dnešek i zítřek.

Neznámo kde uprostřed chladné pustiny leží hora Kadath, kde na skrytém vrcholu hrad z onyxu stojí. Temná mračna zahalila pozoruhodný vrchol kde blízko září hvězdy starověké kde tiše dumají titánské věže a vztyčené jsou hradby zakázané. Prokleté runy střeží noční bránu tesanou rukami zapomenutými. Běda tomu kdož odváží se projít skrze tyto dveře strašlivé. Bohové zemští veselí se tam kde Jiní jednou vkročili do záhadné mimočasové haly, kde někteří záblesk matného sklepení mají ve spánku svém skrze oči cizí a nevidomé.

Ku volání Yog Sothothadsaf

Yog Sothoth jest bránou

Kam Prastaří v minulosti odešli on ví

A ví odkud Prastaří se vrátí když čas se naplní

Když žádati si budete Yog Sothoth musíte setrvat až Slunce v pátém domě se Saturnem v trinu jest. Poté do kruhu kamenů vstupte a vykreslete kruh evokační za pomocí šavle obřadní z Barzai. Po třikrát v kruhu proti směru hodin obcházejte a otoče tvář svou k jihu předneste zaříkání jež bránu otevře.

Zaříkání to:

O ty jež dlíš v temnotě prázdnoty vnější. Vstup na Zemi ještě jednou snažně žádám tě já.

O ty kdož si přetrvával za sférami času, slyš hlas můj. (udělej znamení Caput Draconiscaput drakonis)

O ty jehož umění jest cestovat Bránou , při stup! při stup! Tvůj služebník tě volá. (udělejte znamení Kish)

BENATIR! CARARKAU! DEDOS! YOG-SOTHOTH! Při stup! Při stup! já vyřkl slova, rozbil jsem pouta tvá, pečeť odsunul, projdi skrze bránu a vstup do Světa skrze mocné znamení tvé! (vykonej znamení VOOR)

Nakresli pentagram ohnivý a zaříkání vyřkni jež Velkého jednoho před branou zjeví.

Pentagram ohně

Inkantace ta:

Zyweso, wecato, keoso, Xunewe-rurom Xeverator. Menhatoy, Zywethorosto zuy, Zururogos Yog-Sothoth! Orary Ysgewot, homor athanatos nywe zumquros, Ysechyroroseth Xoneozebethoos Azathoth! Xono, Zuwezet, Quyhet kesos ysgeboth Nyarlathotep!; zuy rumoy quano duzy Xeuerator, YSHETO, THYYM, quaowe xeuerator phoe nagoo, Hastur! Hagathowos yachyros Gaba Sub-Niggurath! meweth, xosoy Vzewoth! (vykonejte znamení Kauda Draconiscauda drakonis)

TALUBSI! ADULA! ULU! BAACHUR!

Při stup Yog Sothoth! Vyjdi ven!

***

Pak zjeví se on přinese Globy své, a dá pravdivou odpověď na vše co věděti přejete si. A on odhalí tajemství pečeti jeho, kterouž přízeň Prastarých získati si můžete až oni znovu po Zemi kráčeti budou.

***

Když hodina jeho odejde prokletí Starších bude nad ním uvaleno a táhnouti ho bude pryč mimo bránu kde on setrvá do doby než znovu vzýván bude.

Evokační kruh

Pro vyvolání Glóbů těch

Vězte Yog Sothoth 13 Glóbu má .Ony jsou silami vyžíračné hordy jež přisluhovači jeho jsou a oni vykonají vše co jest příkazem jeho ve Vesmíru vašem.

Volejte je kdykoliv potřebu budete pociťovati a ony propůjčí síly jejich vám. Volati je budete zaříkáním a skrze znamení jejich.

Globy Yog Sothoth mnoho rozličnými jmény zovou se a v mnoha tvarech přicházejí.

Prvé jméno jest GOMORY, ten jež přichází v podobě velblouda se zlatou korunou na hlavě jeho. Velí dvaceti šesti legiim pekla a předává znalost všech magických klenotů a talismanů.

Druhý duch jest ZAGAN, ten kdož se zjevuje jako ohromný býk, či hrozivě působící král. Tři a třicet legii se před ním klaní a mysteria moří učí.

Třetí se zove SYTYR ten kdož tvaru nabývá velkého prince. Šedesát legii náleží mu a vypráví tajemství času jež teprv má přijít.

ELIGOR jest duchem čtvrtým. Zjevuje se jako rudoch s korunou ze železa. Poroučí rovněž legii šedesáti a dává znalost vítězství ve válce a učí jak spor vyvolati.

Pátý duch zván je DURSON má dvacet dva familiarních démonů, zjevuje se jako havran. Může odhaliti okultní tajemství veškerá a vyjevit pravdu o časech dávno minulých.

Šestý jest VUAL jeho forma jest mraku temného on učí veškerým jazykům pradávným.

Sedmý SCOR kdož přichází ve formě bílého hada on zahrne penězmy vás když příkaz mu dáte.

ALGOR osmý přízrak jest on přichází jako moucha. Může říct o tajemstvích veškerých a přízeň velkých princů a králů zaručit.

Devátý jest SEFON. Manifestuje se jako muž se zelenou tváří a vládne silou ukázat kde ukryté poklady dlí.

Desátý PARTAS. Má formu ohromného supa a může sdělit učení o bylinách a kamenech rozličných, učinit neviditelnými vás a též navrátit zrak jež byl ztracen.

Přízrak jedenáctý jest GAMOR zjevuje se jako člověk úžasné formy. Naučí vás jak získat přízně osob významných a zahnati může každého ducha jež bohatství chrání.

Dvanáctý je UMBRA, přichází v podobě obra. Může přepravovat hotovost z místa na místo když dáte mu lásku té ženy po které toužíte .

Třináctý duch jest ANABOTH, ten kdož bere podobu ropuchy žluté. Vládne mocí v nigromancii udělat vás mistry, může zahnat každého ďábla jež by bránil vám a vypravuje o věcech skrytých a cizích.

Když chtíti budete zavolati Glóby musíte za prvé udělati znamení jejich na zemi.

Znamení Globu

Když chtíti budete zavolati Glóby musíte za prvé udělati znamení jejich na zemi.

A vyvolávejte jich takto

EZPHARES, OLYARAM, IRION-ESYTION, ERYONA, OREA, ORASYM, MOZIM!

Těmito slovy ve jménu YOG SOTHOTH kdož tvým pánem jest, já konám nemocnější vzývání a volám vás O … Jméno …. Ty kterýž pomoci když zapotřebí jest můžeš.

Přistup Káži ti znamením síly této! (vykonejte VOOR)

***

Poté duch zjeví se a žádost vaši vykoná.

Jestliže zůstal skryt zraku vašemu, foukněte prášku Ibn Ghazi a v okamžiku on nabere podobu náležitou.

Když vy vykázati je budete chtít a vzývání ukončiti. Jejich znamení vymažte šavlí z Barzai a slova tato proneste.

CALDULECH ! DALMALEY ! CADAT !

( a zapečeťte znamením Koth)

poznámka: Jestliže oni tvrdohlavě odmítají zjeviti se a mluviti. Rozsekněte vzduch natřikrát šavlí z Barzai a vyslovte ADRICANOROM DUMASO! a jejich jazyky rozváží se a oni pravdivou odpověď budou nuceni vám dát.

Přísaha velkému Cthulhu tomuadsaf

Prosba Velkému Cthulhu těm kdož chtějí moc nad přisluhovači jeho.

V hodinu a den když Měsíc se Sluncem ve znamení škorpiona jest, vy voskovou tabuli připravíte a znamením Cthulhu a Dagona popíšete ji. Zalijete kadidlem Zkauba ji a odložíte. Na předvečer všech svatých vy cestovati do místa osamělého musíte, kde země vysoko zvedati se bude nad oceán. Tabuli vyzdvihněte rukou pravou a znamení Kish rukou levou proveďte. Přednášejte zaříkání po třikrát a když poslední slovo promluvy třetí ve vzduchu zhyne, tehdy tabuli do mořských vln uvrhněte s těmito slovy.

V jeho domě R'lyehu mrtvý Cthulhu čeká a sní, dokud nepovstane a království jeho Zemi nepokryje.

A on ve spánku přijde k vám a znamení své vyjeví, skrze jež odemknete tajemství dlící v hlubinách.

Zaříkání to

O ty jež mrtvý a však stále snící

Slyš hlas služebníka tvého

Slyš mne O mocný Cthulhu!

Slyš mne pane snů!

Ve tvé pevnosti R'lyeh uvěznili tě

ale Dagon rozbije pouta prokletá

a Tvé království znovu povstane

Hlubinní znají tajné jméno tvé

Hydra příbytek tvůj

Odhal znamení jež smím já znát

Vůle tvá na Zemi

Když smrt zemře, tvůj čas nastane

a nebudeš spát víc

Dej umlčet vln mi moc

ať slyšeti mohu volání tvé

(po opakování třetím vhoďte tabuli do vln se slovy těmito):

V jeho domě R'lyehu mrtvý Cthulhu čeká a sní, dokud nepovstane a království jeho Zemi nepokryje.

Tabulka Rlyeh

Ku vyvolání Shub Niggurath té černéadsaf

Tam kde kameny byly postaveny vy volejte Shub Niggurath ona je ta kdož zná znamení a slova jež veškeré potěšení Pozemské poskytují.

V času tom když Slunce vstoupí do znamení skopce a čas noci se nachýlí, otočte tvář svou k vichru severnímu a nahlas recitujte:

Iah! Shub Niggurath

Černá kozo z lesů mocná

Já volám tě při stup!

(poklekněte)

Odpověz nářku služebníka tvého

kdož zná síly slova

(udělejte Voor)

Povstaň ze spánku svého

A vyjdi s tisícem dalších

(udělejte Kish)

Vykonal jsem znamení, vyřkl slova

tak dveře otevři!

Vyjdi ven otoč klíčem

Kráčej po Zemi naší ještě jednou! Teď!

Vrhněte perfém a na uhlí nakreslete pečeť Blaesu. Vyslovte slova síly ta:

Blaesu

ZARIATNATMIX, JANNA, ETITNAMUS,

HAYRAS, FABELLERON, FUBENTRONTY,

BRAZO, TABRASOL, NISA,

VARF-SHUB-NIGGURATH ! GABOTS MEMBROT !

Poté Černá koza vyjeví se a tisíc rohatých jedněch kdož vyjí povstanou ze Země. A vy držeti musíte před nimi amulet z Yhe, před kterýmž oni skloní se a odpovědí požadavků těch vašich.

talisman Yhe

Když vykázati je budete chtít vy, melodicky předneste slova ta: IMAS, WEGHAYMNKO, QUAHERS, XEWEFARAM, načež bránu znamením Koth zapečeťte.

Vzorec z Dho-Hna tenadsaf

Kdokoli vek tento obřad provede s pochopením pravým, moci bude mít projít za hranici bran stvoření a do nejzazší propasti kde dlí průzračný S'ngac kdož věčně rozmlouvá o Chaosu tajemstvích.

Vykreslete síť úhlů těch šavlí z Barzai a oběť poskytněte kadidla Zkauba. Do té sítě vstupte vy skrze bránu Severní přednášejíc zaříkání: ZAZAS, NASATANADA, ZAZAS ZAZAS, přejděte k nejjižnějšímu vrcholu tomu cestou alpha načež vykonejte znamení Kish vyslovte na trojmo slova síly OHODOS-SCIES-ZAMONI! Postupte odtamtud do rohu severovýchodního opěvujíc třetí verš pátého žalmu Nyarlathotepovi náležícímu. Udělejte paternásobné pokleknutí zbožné v místech kde křivky se protínají.

Ten kdož dlí v temnotě Ten kdož přebývá ve středu temnoty budiž temnota věčná když podvolí se Onyxovému trůnu.

Pozastavte se u třetího úhlu a udělejte znovu znamení Kish pronášejíc těch slov jež cestu vyčistí do portálu toho.

ABYssus-DAcoNrsus, ZEXOWE-AZATHOTH! NRRGO, IAA! NYAR-LATHOTEP!

Následujte třetí cestu k vrcholu ze západu a vykonejte tam úklonu tu mlčky ( hluboce ukloňte se na třikrát a vykonejte Voor). Otočte se a postupujte cestu Proměny vedoucí do nejzazšího úhlu. Bránu otevřete tu do Abyssu devateronásobným stvrzením.

ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS, MAVOC NIGORSUS, BAYAR! HEECHO! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!

znak transfigurace

Vykonejte znamení Přeměny a vstupte do víru

uhly siť

ForumKontakt
spodnilista