Praxe dle Lovecrafta

news

NecronomiconRecenzeArtHDPOdkazymapa Koubič Sytes

Necronomicon rozcestník

 

Magická praxe dle Lovecrafta adsaf


Podrobný článek založený na rozboru kompletního Lovecraftova díla. MOR A PEKLO NA IE ... optimalizováno pro Mozzila FireFox Opera and Google Chrome... Fhtagn! pro IE až pochopím co dělám blbě

Ti co mne znají vědí že Necronomicon studuji aktivně, už řadu let, s menšími či většími pauzami, podle toho jaká je zrovna situace. Svůj výzkum Lovecraftova díla jsem započal díky mystickým zážitkům, které mne spojili se světem trochu mimo úroveň naší všední reality. Právě kvůli těmto zážitkům jsem začal analyzovat Lovecraftovu tvorbu a hledal jsem spojitosti s vědecky podloženými fakty a mytologii HPL. Po několika letech jsem mohl bez sebemenšího zaváhání říct, že Lovecraft fikci jako takovou rozhodně nepsal. K zjištění toho faktu jsem došel pomocí jistých okultních praktik ze Simonova Necronomiconu a poté verifikace dat, běžnější metodou k získávání znalostí a to důkladným studiem Mezopotámského folkloru. Svá tvrzení tedy neopírám o chabé konstrukty, ale existující fakta. Což považuji v této branži za víc než pozitivní přístup k věci. Stejně tak jako jsem bádal po reálných základech Lovecraftovy mytologie jsem se i snažil o naprosté pochopení autorova díla. Začal jsem jak jinak než ustavičným čtením Sebraných spisů, stylově znehodnocených povodní, která zasáhla matičku Prahu a sklad kde tyto spisy ležely. Spisů jsem hrdým majitelem a bez nich bych neměl sebemenší šanci rozplést záhady které se na mne rojily v povídkách. Zjištění které mne doslova osvítilo bylo v pravdě genialní … nemyslím tím že bych byl genialní já to ať posoudí jiní, ale genialitu HPL.


Pokud jste četly kompletní biografii pana Lovecrafta určitě se vám stalo, že jste shledali některé povídky jakoby by vůbec nepatřily do Lovecraftova světa. Já sám jsem nechápal několik let a připisoval to úletům autora. Vždyť od Cthulhu myth autor náhle vyprávěl o dalekých zemích s městy  v antickém slohu, o místech mimo naší časovou rovinu a možná ani náš svět. O válkách lidí s ještěry o kolonizátorech Venuše. Jmenovitě to jsou povídky


Polaris, Strom, Ve zdech Eryxu, Utharské kočky, Celephais, Hypnos, Bílá loď, A další…


Co je spojuje je především fakt, že jména která se v povídkách vyskytují jsou dost zvláštní a občas sotva artikulovatelná. Že se zdá, jako by byla vytržena z našeho světa a že nepatří ani do světa Lovecrafta což zní ještě bizarněji. Vše i přes nesporné indicie i v jiných Lovecraftových dílech dokonale zapadne až v jeho velkém díle Snové putování k neznámému Kadathu. Asi tomu chtěli bohové, že jsem si záměrně nechal Dreamquest to the uknow Kadath až jako skoro poslední dílo HPL. Kauzu Charlese Dextra Warda ještě přečtenou nemám, protože jsem viděl výborný film, ale to vůbec našemu rozuzlení záhady nevadí. Když jsem se zmínil, že Lovecraft snad záměrně, nebo podvědomě dával indicie do veškeré své tvorby, měl jsem namysli pointy příběhů a jejich hlavní spojovací články.


Teď se sami sebe zeptejte co spojovalo skoro všechna díla Lovecrafta, co je jeho hlavním motivem v TOP ten. Veškerá a to opravdu troufám si tvrdit veškerá tvorba odkazuje na zážitky snové. Cthulhu komunikoval s lidmi pomocí snů, lidé střetnuvší se s bestiemi z jiného časoprostoru se ztratili ve spleti snového nerealna. Hlavně protože veškeré dění už bylo v říši snů. Tato domněnka, která  mne napadla celkem brzy avšak neměl jsem důkaz, kterým bych své tvrzení podložil se zdá být tedy správná. Ve Snovém putování k neznámému Kadathu je pro pozorného čtenáře celé Lovecraftovy tvorby naservírovaná celá mytologie světla který nazývám jednoduše DreamLand. Jsou zde vylíčeny historické události, které se staly v jiných povídkách autora. Tím se náš kruh dokonale uzavírá a my můžeme začít pracovat na magickém systému.


Sny jsou v pravdě zvláštní věc a tvrdit, že sny nejsou ničím důležité je ignorantství. V mnoha kulturách plní  funkci brány do jiného světa. Šamanství je založené na snovém putování. V Mezopotamii byly sny považovány také za bránu jinam. Můžeme tomu říkat astrální pláně… jiné dimense či kolektivní nadvědomí… můžeme to považovat za vědní obor, který je zatím našemu racionálnímu chápání tak vzdálený že tomu prostě říkáme magie.


Magie není nic jiného než věda… funguje na třech základních principech a to na víře, myšlence a imaginaci. Nadneseně se dá říct že to je psychologická disciplína, možná by se dokonce dalo říct že to je věda, která spojuje humanitní obory s těmi exaktními. Matematika, fyzika, psychologie… Magie se nyní definuje pokud se nemýlím jako  vnuknutí své vůle. Je to tedy vědomé ovlivňování pochodů v Universu.
Touto odbočkou se dostanu ještě k jedné odbočce, je potřeba se trochu rozepsat o podstatě okultní praxe, než přejdu k praxi s Lovecraftovou mytologii. Těm bystřejším už určitě došlo, že bude fungovat jakýkoliv magický postup, pokud bude splňovat tři výše uvedené body. Pokud se rozhodnete evokovat králíčka Azurita nebo ukrutný Jogurt Joplé či snad G! nebo Kýbl (zasvěcení vědí) … můžu vám zaručit že to fungovat bude. Astrální sféra je místo našich myšlenek a toho co je bylo a bude. Uvědomte si, že cyklus Universa je meobiova smyčka (ležatá osma) a že nemá začátek ani konec. Všechny možnosti se už dávno staly a vy jste tu už po nekonečnokráté … dokud nedojdete osvícení, což je jinak řečeno ukončení existence. Vždy po ukončení cyklu se Universum zhroutí do sebe (singularita) aby mohlo s obměnami znovu vzniknout. Nemluvě o hypotéze paralelních Vesmírů. Astrální sféra jak se této … úrovni říká bude nejspíše buď další dimense, nebo paralelní Universum. Astrál je považován jak jsem lehce nakousl za místo kde se formují myšlenky, které pak interaktují s naší úrovní reality. Je to jako když uděláte smajlík do kusu hlíny  (astrální forma) a poté ho vyplníte sádrou (projevení v naší realitě).

Pár definicí astrální pláně protože jsem se do toho celkem zaplet, ale tohle taky nebude pro vás asi zrovna křišťálová studánka pochopení… takže jednoduše … astrál je rovina idejí tečka.


The astral plane, also called the astral world, is a plane of existence (hyperplane of matter-spirit energy (meta)physics) postulated by classical (particularly neo-Platonic), mediaeval, oriental and esoteric philosophies and mystery religions. It is the world of the planetary spheres, crossed by the soul in its astral body on the way to being born and after death, and generally said to be populated by angels, spirits or other immaterial beings. In the late 19th and early 20th century the term was popularised by Theosophy and neo-Rosicrucianism.
The "Barzakh" or inter-world in Islam, the "World of Yetzirah" in Lurianic Kabbalah, the "Spirit World" in Spiritualism and the "Fairy World" of Celtic spirituality are all related concepts.


V astrální rovině formy přecházejí zcela přirozeně jedna ve druhou. Strom se například může jednoduše proměnit ve vlka. Kvůli mimořádné mutabilitě forem a protože se zde manifestuje iluze dobra a zla, existuje tu nedůvěra a strach. V důsledku toho zde zásadní roli v obraně a kontrole okolností hrají síla Osobní Vůle nebo Osobní Moci.
Magie, cestování časem, karma, reinkarnace, osud, psychické operace, létání, čtení mysli, vyvtělení duchové, kouzla a přirozeně astrální cestování, to všechno pochází z této roviny. Žijí zde Bohové a Bohyně mnoha náboženství. Také peklo a očistec jsou umístěny ve Čtvrté dimenzi. Obsáhneme-li principy této roviny, získáme schopnost žít magický život.
http://www.inext.cz/astrologician/kosmologie.html

Další pro nás důležitý pojem je egregor. Pro jeho definici jsem rozhodl použít prací Milana Nekonečného.

Egregory: astrální reprezentace hromadných "hnutí mysli", ať už jsou to všeobecné lidské pudové tendence a afektivní stavy, nebo uctíváním či hromadnou činností vůbec vytvořené astrální bytosti (Nakonečný, Milan 1999: Magie v historii, teorii a praxi, str.313, Praha.)


Pojem vyjadřující v okultismu existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, ideami, pocity - např. náboženské kulty, politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a smýšlení. R. Ambelain (La Kabbale pratique, 1951) definuje égregor jako "sílu zplozenou mocným duchovním proudem a tak uchovanou v pravidelných vzdálenostech, přiměřených rytmu harmonie s univerzálním životem kosmu, nebo sjednocení podstat, které jsou spojeny společným charakterem". Papus definuje égregor prostě jako "celkem zplozený astrální obraz" (Traité élementaire des sciences occultes). Égregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznává nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným égregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je égregorem posilován. Jako bytost se égregor udržuje tím, že je nasycován vírou, imaginací, činy, které mají vztah k jeho obsahu, především je sycen mocnými kulty a rituály. Teurgickou operací lze vytvářet pozitivní, černomagickou operací negativní égregory. Égregory zlých sklonů se v magické evokaci manifestují jako ďáblové, égregory tvůrčích pozitivních sil jako géniové či andělé, égregory přírodních sil jako démoni či duchové živlů. Uvedená okultní fakta dobře ilustruje E. Lévi (Věda duchů 1936, str. 165 a násl.) na historickém případu evokace olympských božstev, kterou před císařem Juliánem Apostatou provedl Maximus z Efesu. Protože božstva starého Olympu v Juliánově době již nikdo neuctíval a představy o nich již byly velmi chatrné, Julián "neviděl je již tak, jak je představují antičtí básníci, nýbrž jen jak existovala ve vystřízlivělé imaginaci současného lidstva, stará, vetchá, ubohá a zpustlá. Nebyla to již mohutná božstva Homérova, nýbrž byli to groteskní bohové Lucianovi, což jen potvrzuje teorii, že domnělí duchové při evokacích jsou jen zrcadlením nebo odlesky kolektivní imaginace." Uměle vytvořený égregor může být k této zemi připoután i modlou, která se stává předmětem uctívání, a mohou to být i modly náboženské i politické. V živoucí formě vrací astrál jen to, co je v něm udržováno lidskými skutky a vášněmi. Nejsilnější nasycení astrální bytosti reprezentuje obět, protože je spojena se silným hnutím mysli a uvolňuje okultní energii obsaženou v krvi. Silné égregory vytváří hromadné utrpení lidí za válek a revolucí. Égregor působí zpětně na tento svět a vztahy mezi ním a tímto světem v sobě skrývají tajemství individuální a kolektivní osudovosti. 

(Nakonečný, Milan 1995: Lexikon magie, str. 70, Praha. - druhé, rozšířené vydání)

Tohle vše se zapisuje do astrálního světa tj světa který je posunutý o nějakou tu dimensi vedle.  Proč tady vůbec blábolím o nějakém astrálu a egregoru … no jde to ruku v ruce v astrální pláni je egregor čehokoliv co naše choré mozky vyprodukují … čím víc lidí věří v tento egregor tim silnější je … princip Black and White par excelanc. V šumeru před mnoha věky a Bůh ví jak stará doopravdy lidská rasa je … data šumerských vladařů jsou stovky tisíc let dozadu a jedná se o historii jejich národa né o mýty. V šumeru tedy vznikly egregory takových entit jako je Kutulu, Azag-Thoth nebo Xastur. To zda tyto entity doposud existovali v jiné sféře a Šumeřané se s nimi nějak dokázali spojit, nebo je stvořili až Šumeřané to se říct s určitostí nedá. Ale nám to nemusí vadit. Nyní totiž v astrální rovině bezesporu jsou.
Lovecraft se tedy napojil na astrální svět pomocí snění. Dostal se do světa DreamLand kde nacházel inspiraci pro své povídky. Jeho svět existuje a nejsou jím jen ta místa co sotva vyslovíme ale i takový Dunwitch, Innsmouth, Kingsport. Tedy města, která jsou v snové sféře Země. Na internetu naleznete mnoho pramenů, které vás odkáží na takzvaná snová města. Jsou to města založená snícími. Lovecraft byl doslova a do písmene snílek byl to cestovatel po snových pláních. O snílcích píše hlavně v již mnohokrát vzpomínaném Snovém putování k neznámému Kadathu.

„Nelibovonná loď nekale letěla mimo všechny ty nádherné země, poháněna abnormálními tempy neviditelných veslařů dole. A než skončil den, viděl Carter, že kormidelník nemůže mít jiný cíl než Bazaltové sloupy Západu, za nimiž podle prosťáčků leží nádherná Cathurie, ale moudří snílkové dobře vědí, že to je brána obludného kataraktu, jímž oceány snové říše Země padají zcela do propastné nicoty a ženou se prázdným prostorem k jiným světům a jiným hvězdám a strašným prázdnům vně uspořádaného vesmíru, kde démonský sultán Azathoth hladově hryže v chaosu uprostřed dunění a pískání a pekelného tance těch Druhých bohů, slepých, bezhlasých, temných a nemyslících, s jejich duší a poslem Nyarlathotepem.“

„Kuranes, oblečený v županu, na jaký si potrpěli londýnští krejčí v jeho mládí, dychtivě povstal, aby uvítal hosta, protože pohled na Anglosasa ze světa bdění mu byl velmi milý, i když to byl Sas z Bostonu v Massachusetts a ne z Cornwallu. Dlouho si povídali o starých časech, protože oba byli staří snílkové a velmi zběhlí v divech neuvěřitelných míst. Kuranes byl dokonce až za hvězdami v nejzazším prázdnu a říká se, že je jediný, kdo se kdy z takové cesty vrátil duševně zdráv.“
Snové putování k neznámému Kadathu.

O Randolphu Carterovi pojednávají tři příběhy souhrnně nazvané K branám Stříbrného klíče(Through the Gates of the Silver Key). Věřím, že bránou stříbrného klíče myslí bránu do snového světa.  V depresivní povídce Silver key píše Lovecraft o ztrátě schopnosti dostat se do DreamLandu. Celý příběh je o devastaci duše ošlehaného snílka Randolpha Cartera, který se nemůže smířit s tím že ztratil schopnost imaginace a svých návštěv snového světa. A že ho pomalu ale jistě ničí materialistická společnost.

Pokud budeme brát Lovecraftův svět jako alternativní realitu, je bránou k Prastarým jedněm snová brána. Tak jak Lovecraft mnohokrát byť většinou jen v náznacích ukazuje. Celá koncepce magie s Prastarými je pevně svázána s dreamworkingem, lucidním sněním, sharedreamingem, hypnagogic state, a dalšími se spánkem a změnou vědomí spojenými věcmi. Myslím, že perfektní pro praxi bude nastudování šamanských technik vědomého snění upravené pro naše potřeby práce s Old Ones. Momentálně vám nemohu poskytnout nějaké bližší informace z oblasti šamanismu, ale doporučuji ke studiu dílo Carlose Castanedy. Který byl zasvěcen do tajemství šamanů.


Pro navázání kontaktu se doporučuje mantrizování

ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn

před spaním a vědomé zaspávání kdy pomocí hypnagogic state proniknete do DreamLandu.

adsaf

www.sarkomand.de

Každý musí svůj Stříbrný klíč nalézt sám … to je na okultismu to nejtěžší, že vždy budete sami, tedy dokud se nestřetnete s dalšími „snílky“.

Praxe jako taková je v řádu Chaos magie, tedy dělejte co uznáte za vhodné pro správný efekt a kontakt. Rituály na evokaci fungují také, stačí mít cvičené třetí oko a užijete si parádní šou. Dopomůžete si tím k správným dveřím snového světa, který je nekonečný, zkuste v nekonečnu trefit na blind správné dveře… Cvičte se v meditaci a duševně se vyvíjejte, to že se chcete kamarádit s kusem slizu neznamená že musíte být duševně zaostalí (čti materialista) nebo mrzký tvor bez morálky a etiky.

adsaf

http://oz.deichman.net

Pro doplnění informací doporučuji prostudovat důkladně kompletní práci HPL. Hlavně spisy K branám stříbrného klíče.  Uvítám jakoukoli zpětnou vazbu z vaší strany přátelé. Ať už mne budete chtít posílat do blázince, nebo semnou souhlasit. Rád s každým na toto téma hodím řeč.

adsaf

http://rhedman2.home.comcast.net

Možná se zdá to co jsem napsal šílené a přitažené za vlasy, ale když si uvědomíme, že žijeme každý ve své vlastní realitě a každý vidí svět jinak. Co pak je realita? Není tak jednoduché hodnotit co je a co není skutečné. A hranice mezi světem fantazie a tím „naším“ prakticky neexistuje. Svět není jen hmota kolem nás utvořená subatomárními částicemi, bez duše, je to propojená síť plná dimensí a úrovní, které ani ti největší snílci ještě neviděli. Někteří lidé, jako byl Howard Phillips Lovecraft nahlédly do světa který nebyl tím naším, žili tam … a ze svého „druhého“ života čerpali inspiraci pro svou tvorbu. znám to … také jsem si tento zážitek prožil. Sen je stejně skutečný jako tato fyzická rovina a občas i skutečnější. Je to místo kde dlí bohové, jsou velkolepá města, různé říše které se propojují, ale také je to místo kde přežívají noční můry děsy a archetypy strachu. Je to místo které leží za branou stříbrného klíče. Čas ve snech je naprosto odlišný od toho který je zde, můžete tam prožít hodiny a zde uběhne ani ne deset minut. Někteří odvážlivci tvrdí, že ve snové říši strávily i stovky let. Nic není nemožné, né ve světě v kterém žijeme. 

"Žijeme naše životy na malém ostrůvku zaslepenosti, bez povědomí o temných oceánech nekonečna okolo nás. Neměli bychom se snažit příliš rozhlížet..."
Howard Phillips Lovecraft

díl druhý

stránka o Snových světech http://lucidcrossroads.co.uk

stránka Bratrství zeleného plamene pojednávající o DreamLandu http://members.shaw.ca/csstrowbridge/Tulzscha/MainPage.htm

ForumKontakt
spodnilista